ŚLĄSKIE POMAGA


Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Śląskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Lider Partnerstwa) oraz podmiotami prowadzącymi placówki opieki całodobowe,
w tym domy pomocy społecznej, na terenie Województwa Śląskiego (Partnerzy).
Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania  9.2.8. Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu w 2020 r.
Okres realizacji projektu: 8.05.2020 – 31.12.2020 r.
Wartość projektu: 183 000,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 155 550,00 zł, budżet państwa: 27 450,00 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej
 
Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej poprzez:
-zatrudnienie na umowę o pracę w DPS „Ostoja” pracownika, który będzie sprawował opiekę nad mieszkańcem;
-doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki
z epidemią wirusa SARS-CoV-2 np. maseczki, przyłbice, gogle, fartuchy, kombinezony;
-doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Realizacja projektu w 2021 r.
Okres realizacji projektu:
sierpień 2021 r.
Wartość projektu: 252 960,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 215 016,00 zł, budżet państwa:
37 944,00 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

W ramach realizacji zadania 6 "Wypłata wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2" wsparciem w postaci wypłaty jednorazowych nagród zostali objęci pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej zatrudnieni na stanowiskach pracy bezpośredniej z mieszkańcem np. opiekunowie, pokojowe, terapeuci, pracownicy socjalni oraz inne osoby wykonujące prace bezpośrednio z mieszkańcami.
Facebook