Stawiam na rozwój - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: sierpień 2010 – lipiec 2012
Wartość projektu: 785 069,01zł (w tym 12,25% wkładu własnego powiatu)

Celem projektu była poprawa oferty edukacyjnej prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu zawodowym oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych, zawierających:
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych
  • w trakcie procesu kształcenia;
  • dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem IT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo–matematycznych;
  • opiekę i doradztwo pedagogiczno–psychologiczne;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zajęcia uzupełniające ofertę kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy.
Zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkół wzbogacone były o różne formy aktywizujące, takie jak wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne w zakładach pracy czy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Zakupione zostały również  pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt i oprogramowania komputerowe, sprzęt RTV, kasy fiskalne, tablice interaktywne, maszyny krawieckie i dziewiarskie, piecyk do wypalania ceramiki, podręczniki, mapy, plansze dydaktyczne).

W projekcie wzięło udział 727 uczniów z następujących szkół – Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

547 uczniów uczestniczyło w zajęciach wyrównawczych, z czego 429 poprawiło średnią ocen z przedmiotu, którego dotyczyły; zaś 425 uczniów rozwijało w projekcie kompetencje kluczowe – w tym 161 rozwinęło kompetencje informatyczne, a 172 – językowe. Ponadto 504 uczniów korzystało z doradztwa edukacyjno-zawodowego, a 187 - z opieki i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego

Pisaliśmy o projekcie:
 

Uczestnicy projektu z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie


Zajęciom towarzyszyły wyjazdy edukacyjne – tu: uczennice Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach przed pałacem w Mosznej