Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.2 System Informacji Kulturalnej w ramach EFRR RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Okres realizacji projektu: 2010 – 2013.
Wartość projektu: 7 639 945,00 zł (w tym wartość dofinansowania 6 493 953,25 zł)

Powiat Gliwicki był jednym z 36 partnerów projektu, który zakładał stworzenie nowej jakości systemu e-informacji kulturalnej województwa śląskiego przy wykorzystaniu potencjału lokalnych i regionalnych partnerów kulturowych. Celem projektu było m.in. opracowanie i wdrożenie bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych (ok. 1400 miejsc kultuy województwa śląskiego i ok. 2600 eksponatów muzealnych).