Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S Żernica – Smolnica odcinek od km 5+500 do km 6+000

Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Okres realizacji projektu: grudzień 2008 r. – październik 2015 r. (rzeczowa) / listopad 2015 r. (finansowa)
Wartość projektu: 811 427,16 zł (w tym wartość dofinansowania: 764 385,97 zł)
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
 
Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój kluczowej infrastruktury drogowej. Inwestycja polegała na dostosowaniu drogi powiatowej nr 2916S zlokalizowanej na terenie gmin Sośnicowice i Pilchowice, do nośności 115 kN na odcinku łącznej długości 0,5 km.

W ramach projektu sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej, opracowanie studium wykonalności, przebudowę drogi, przeprowadzenie robót dodatkowych związanych z wykonaniem zjazdu, a także zamontowano bariery ochronne.