Piknik turystyczny z Powiatem Gliwickim - Promocja oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin terenu powiatu gliwickiego

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Okres realizacji projektu: marzec - czerwiec 2014
Wartość projektu: 74 008 zł (w tym wartość dofinansowania: 48 546 zł)

Projekt zakładał podniesienie wiedzy mieszkańców terenu objętego działaniem LGD „Spichlerz Górnego Śląska” i terenów przyległych, w szczególności zachodniej części Subregionu Centralnego Woj. Śl., na temat oferty turystycznej i dziedzictwa kulturowego LGD Spichlerz Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem gmin powiatu gliwickiego.

Pisaliśmy o projekcie:
Facebook