KonferTur – promocja turystyczna kluczem do wzrostu rozpoznawalności powiatu gliwickiego

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III Turystyka, Działanie 3.4. Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Okres realizacji projektu: czerwiec 2009 – wrzesień 2009
Wartość projektu: 66 284,22 zł (w tym wartość dofinansowania: 55 714,71 zł)

Celem projektu było przeprowadzenie działań z zakresu promocji turystyki poprzez organizację imprezy turystycznej połączonej z wyjazdem studyjnym pokazującym najpiękniejsze miejsca w powiecie gliwickim oraz przeprowadzeniem dwóch konkursów – fotograficznego pt. „Cztery pory roku w powiecie gliwickim – atrakcje turystyczne powiatu gliwickiego w obiektywie” i plastycznego pt. „Turystyczny symbol powiatu gliwickiego”
W projekcie uczestniczyło ok. 130 osób z kraju i zagranicy.

Facebook