Edukacja dla rozwoju

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: styczeń 2011 – grudzień 2012
Wartość projektu: 1 078 596,80 zł  (100% dofinansowania)

Celem projektu było:
  • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkól o profilu ogólnym;
  • samorealizacja i rozwój osobisty uczniów tych szkół poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz inne formy edukacyjne; w tym działania przyczyniające się do łagodzenia problemów wychowawczych;
  • przygotowywanie ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy.
Projekt – adresowany do uczniów powiatowych szkół specjalnych - podstawowych i gimnazjalnych - oraz liceów ogólnokształcących polegał na realizacji dodatkowych, nieodpłatnych dla uczniów zajęć pozalekcyjnych obejmujących
  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze;
  • dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem IT, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych i przedsiębiorczości;
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno–psychologiczną;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania, skuteczniejszych aniżeli formy tradycyjne
Zajęcia prowadzone w szkołach, zostały wzbogacone o warsztaty – w tym laboratoryjne, wyjazdy edukacyjne i wizyty studyjne (głównie w zakładach pracy, ale również w uczelniach, na targach pracy, w urzędach pracy), udział w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych i seansach filmowych, a także praktyczne formy doskonalenia znajomości języków obcych (zajęcia teatralne w języku angielskim, praca metodą dramy, warsztaty z udziałem rówieśników z Niemiec, spektakle anglojęzyczne), a w przypadku szkół specjalnych – dodatkowo jeszcze o zajęcia ogólnorozwojowe na basenie i kortach tenisowych, hipoterapię i kynoterapię. Duży nacisk został położony na rozwój oferty szkół dotyczącej poradnictwa edukacyjno-zawodowego, w tym – na poszerzenie działalności szkolnych ośrodków kariery. W ramach doradztwa i opieki pedagogiczno–psychologicznej poszerzono ofertę edukacyjną szkół m.in. o trening metodą EEG-Biofeedbeck oraz o pracę z uczniami szkół specjalnych m.in. metodą biblioterapii, pedagogiki zabawy, metodą W. Sherborn czy łagodzenia agresji.

Elementem projektu było wdrażanie w szkołach specjalnych nowych, innowacyjnych form nauczania pisania i czytania (metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej oraz metodą 18 struktur wyrazowych), a także komunikacji alternatywnej dla uczniów o ograniczonych umiejętnościach werbalnych. Zakupiono także liczne pomoce dydaktyczne (np. aparaturę EEG Biofeedback, telewizory, radioodtwarzacze, sprzętu nagłośnieniowy, oświetleniowy, sportowy i do prowadzenia radiowęzła, dygestorium, książki, gry dydaktyczne, programy multimedialne i rekwizyty teatralne).

Z zajęć projektowych skorzystało 700 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zespołów szkół specjalnych w tych dwóch miastach.  481 osób uczęszczało na zajęcia wyrównawcze, z czego 443 zmniejszyło zaległości edukacyjne, 517 uczniów rozwinęło umiejętności kluczowe, 145 otrzymało wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, a 512 zostało objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym.

PISALIŚMY O PROJEKCIE: