Cyfrowe okno na świat w powiecie gliwickim

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU ZA 2019 ROK

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 933 789,00 zł (100% dofinansowania)

Wsparcie udzielane mieszkańcom powiatu gliwickiego w ramach projektu polega na przekazaniu zestawów komputerowych oraz zapewnieniu dostępu za pośrednictwem tych zestawów do Internetu dla:
  • rodzin zastępczych;
  • osób niepełnosprawnych o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin spełniających kryteria dochodowe;
  • Rodzinnych domów dziecka.
Dodatkowo w ramach działań koordynacyjnych wsparto jednostki, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym (w nawiasach podajemy formy wsparcia):
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (zakup 4 komputerów z oprogramowaniem);
  • Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie (zakup 8 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym);
  • Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach (zakup 15 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni oraz zapewnienie dostępu do Internetu);
  • Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach (zakup 4 komputerów wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących lub z lekkim niedorozwojem umysłowym, remont i instalacja sprzętu w pracowni)
  • Publiczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Paczynie (zakup 2 komputerów, zapewnienie dostępu do Internetu).
Ponadto w ramach projektu przeszkolono 200 uczestników z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Zamówienia w ramach projektu:
1. Zamówienie na prace instalacyjne
2. Zamówienie na oprogramowanie dodatkowe
3. Informacja o zamówieniu szkolenia
4. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia na tabliczki informacyjno-promocyjne
5. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia na Dostawę mobilnego internetu dla 60 gospodarstw domowych
6. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia na Dostawę mobilnego internetu dla 60 gospodarstw domowych
7. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia na wykonanie instalacji prądowej oraz sieci komputerowej w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach - termin zgłaszania ofert: do 20 marca 2015 r.
8. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę 19 licencji oprogramowania IT Manager
9. Informacja o planowanym udzieleniu zamówienia na dostawę 19 licencji oprogramowania antywirusowego AVG AntiVirus

REKRUTACJA - OGŁOSZENIA I WYNIKI:
 
Nabór uzupełniający nr 2 - zgłoszenia do 27 marca 2015 r.:
Zmiana listy rankingowej i rezerwowej - 30 czerwca 2015 r.
Lista rankingowa - aktualna na 22 września 2015 r.

Artykuły poświęcone projektowi: