Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.
Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl.

Obwieszczenie w sprawie likwidacji stowarzyszenia zwykłego pod nazwą "Klub Seniora 50+" przy parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach

Czytaj więcej
Zwiń

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2022 r. punktów, w których w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, a w dwóch świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Czytaj więcej
Zwiń

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obszary ryzyka (15.11.2021 r.)

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi
do stosowania zapisów
ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obszary ryzyka (15.11.2021 r.)


 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, iż Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w ramach koordynacji kontroli wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) przez instytucje obowiązane, przekazał informację o obszarach w działalności stowarzyszeń i fundacji szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Informacja [pdf]
 
Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert/dotacje

Konkursy

Konkurs ofert 2020

Uchwała nr 678/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na powierzenie prowadzenia w 2021 r. punktów, w których w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, a w dwóch świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej:
 
/materialy/_upload/UchwalyWES/UZP_678.pdf

Uchwała nr 680/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.11.2020 r. w sprawie o
głoszenia otwartego konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku
(koedukacyjny) – 80 miejsc, na terenie Powiatu 
Gliwickiego:

/materialy/_upload/UchwalyWES/UZP_679.pdf

Uchwała nr 679/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (chłopcy) – 60 miejsc, na terenie Powiatu Gliwickiego:

/materialy/_upload/UchwalyWES/UZP_680.pdf

Uchwała nr 681/2020 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowego domu samopomocy na terenie Powiatu Gliwickiego:

/materialy/_upload/UchwalyWES/UZP_681.pdf

 
 
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Konkurs Wojewody Śląskiego pn. Aktywny Senior

Przejdź

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

W oparciu o ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień weszła w życie 20 maja br., wprowadzono istotne zmiany dla stowarzyszeń, w tym zwykłych.

Poniżej wskazano najważniejsze z nich:
1.    Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed dniem 20 maja br.
obowiązane są dokonać ponownego wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
w terminie do 20 maja 2018 r., tj. powinny one złożyć nowy wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2.    Stowarzyszenia zwykłe utworzone po 20 maja br.:
a)    pomimo braku nadania im osobowości prawnej, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwane (tzw. ułomna osoba prawna);
b)    uzyskują środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Ponadto mogą otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c)    w oparciu o w/w ustawę będą mogły przekształcić się w stowarzyszenia rejestrowe w razie uzyskania zgody wszystkich członków, począwszy od 01.01.2017r.;
d)    w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

3.    Stowarzyszenia rejestrowe:
a)    minimalna liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia to 7 osób (dotychczas 15 osób);
b)    powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. W jego miejsce można wybrać władze stowarzyszenia. Tym bardziej, że to zarząd zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS;
c)    członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, o ile taka możliwość zostanie uwzględniona w treści statutu;
d)    uściślono jakie informacje powinien zawierać statut, w razie powołania terenowej jednostki organizacyjnej;
e)    w umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
f)    w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań zmienionej ustawy.

    W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach sąd, na wniosek starosty, może nałożyć grzywnę
w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny
(art. 1 pkt 12) ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach).        

Informacja o wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)


Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)
 
Czytaj więcej
Zwiń

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej ofert złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. punktów, w których w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, a w dwóch świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Czytaj więcej
Zwiń

Obowiązki stowarzyszeń

Przejdź

Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przejdź

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych

Przejdź

Pismo Ministerstwa Finansów - dot. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czytaj więcej
Zwiń

Informacja dot. deklaracji CIT-8 składanej przez organizacje pozarządowe

Deklaracja CIT-8 w 2019 roku
- zmiana

Od 1 stycznia 2019 roku każda organizacja pozarządowa jest zobowiązana do wysłania do urzędu skarbowego  deklaracji CIT-8 za 2018 rok wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT – o podatku dochodowym od osób prawnych).

CIT-8 za rok 2018 należy wysłać do 31.03.2019r.

Organizacja może wysłać deklarację elektronicznie poprzez:
- system e-Deklaracje
lub
- używany program księgowy, który posiada moduł wysyłania deklaracji elektronicznie.


Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednego podpisu elektronicznego (art. 3b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).
Podatnik ma obowiązek posiadać własny kwalifikowany podpis elektroniczny albo może wyznaczyć w tym celu pełnomocnika (na druku UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji) np. biuro rachunkowe lub prywatną osobę która ma już wyrobiony podpis elektroniczny.

Wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego  to koszt ok 300 zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie ważności.

 
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja w sprawie prania pieniędzy

Przejdź

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO


Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z jego treścią podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. stowarzyszenia i fundacje zbierające lub zamierzające zbierać dane osobowe stosują zapisy ww. rozporządzenia.

W celu ułatwienia stowarzyszeniom i fundacjom możliwości zapoznania sięz zagadnieniami poruszanymi w ww. rozporządzeniu poniżej podaję linki do stron internetowych, pod którymi możecie Państwo znaleźć przydatne informacje w zakresie praktycznego stosowania zapisów rozporządzenia.
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja o aktualnych drukach KRS dla organizacji pozarządowych

Przejdź

800 000 ZŁ DLA KLUBÓW SPORTOWYCH - OTWARTY KONKURS OFERT, na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży - termin składania ofert: do 14.07.2020 r.

800 000 ZŁ DLA KLUBÓW SPORTOWYCH – OTWARTY KONKURS OFERT, na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży 
– termin składania ofert: do 14.07.2020 r.
 
Sejmik Województwa i Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 
Głównym celem programu jest wsparcie działalności prowadzonej przez kluby sportowe funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych, na przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.
 
W konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe zarejestrowane od co najmniej 2 lat, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.
 
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
- opłaty instruktorów, trenerów,
- zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego (wyszczególnienie zakupu). 
- organizację obozów sportowych, w tym na:  wyżywienie, zakwaterowanie, transport sprzętu i osób, zakup paliwa i oleju (dotyczy transportu sprzętu i zawodników), wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub dzierżawio-nych), ubezpieczenie uczestników obozu.  
 
Oferty należy składać do 14.07.2020 r.
 
Wysokość dotacji:
- 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych,
- 15 000 zł dla klubów wielosekcyjnych.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.slaskie.pl/content/slaski-program-klub.
 
 
Czytaj więcej
Zwiń

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Przejdź

Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ważne dla organizacji pozarządowych
 
     Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dążą w prowadzonej działalności do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
       W myśl w/w ustawy przez dostępność rozumie się:
- dostępność architektoniczną;
- dostępność cyfrową; 
- dostępność informacyjno – komunikacyjną.
Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa art.6 w/w ustawy, obejmują one:
 
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób;
 
2) w zakresie dostępności cyfrowej: 
a) wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa 
w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - 
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 
Czytaj więcej
Zwiń

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Czytaj więcej
Zwiń

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - obszary ryzyka

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, iż Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w ramach koordynacji kontroli wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) przez instytucje obowiązane, przekazał informację o obszarach w działalności stowarzyszeń i fundacji szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

Obszary działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:
/materialy/_upload/Obszary_dzialalnosci_fundacji_stowarzyszen_szczegolnie_narazone_na_ryzyko_prania_pieniedzy_oraz_finansowania_terroryzmu.pdf
Czytaj więcej
Zwiń

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Gliwickiego z dnia 19.11.2020 r.  wraz z załącznikami
Zał. nr 1 do w/w zarządzenia - OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
Zał. nr 2 do w/w zarządzenia - Formularz zgłoszenia do komisji konkursowej.

Materiały do pobrania: 

/materialy/_upload/ZPG_DPS_NGO.pdf


Czytaj więcej
Zwiń

„Zielone Wyzwania” Do wygrania sprzęt sportowy i treningi ze szkoleniowcami z Polskiego Związku Piłki Nożnej!

Startują „Zielone Wyzwania”! Do wygrania sprzęt sportowy i treningi ze szkoleniowcami z Polskiego Związku Piłki Nożnej!
 
Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie ze sponsorami Turnieju: głównym – marką Tymbark oraz brązowym – firmą Electrolux przygotował „Zielone Wyzwania” mające na celu pobudzić najmłodszych do sportowej aktywności.
 
„Zielone Wyzwania” to piłkarskie wyzwania sprawdzające umiejętności i kreatywność.
 
Do wygrania jest sprzęt sportowy i treningi ze szkoleniowcami z Polskiego Związku Piłki Nożnej!
 
Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 
Rejestracja wymaga zgłoszenia podmiotu i liczby drużyn przez trenera lub nauczyciela na stronie www.zpodworkanastadion.pl, począwszy od 8 lutego i będzie otwarta również podczas etapu drugiego (tytułowych wyzwań), co oznacza, że do zabawy można będzie dołączyć w każdym momencie jej trwania.
 
Szczegóły akcji zawiera poniższa informacja prasowa:

/materialy/_upload/Zielone_Wyzwania_-_informacja_prasowa.docx
Czytaj więcej
Zwiń

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego: Uchwała nr 792/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gliwickiego w 2021 r.

Czytaj więcej
Zwiń

,,Aktywni niepełnosprawni" - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych


„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami
 
Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami
Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.
 
 
Kto realizuje projekt?
Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizuje:
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - partnerzy
 
 
Co chcemy zrobić?
W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.
Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.
 
Co możesz zrobić?
Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.
Wejdź na stronę:
http://wlaczeniespoleczne.pl
i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.
 
Kto finansuje?
Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 


Czytaj więcej
Zwiń

Bezpłatne szkolenia online dla organizacji pozarządowych 20 i 22 kwietnia 2021 r. - termin zgłoszenia 6-18.04.2021 r.

Czytaj więcej
Zwiń

Program grantowy ,,Rozgrzewamy polskie serca" - dofinasowania do 40 tys. zł!


 
ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA
PROGRAM GRANTOWY FUNDACJI PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
 Maksymalna wysokość dofinansowania: 40 tys. zł

 Termin zgłaszania projektów: 31.07.2021 r. (formularz elektroniczny)

 Trwa nabór wniosków do programu grantowego dla lokalnych inicjatyw społecznych.
 
Celem programu jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Pula grantów wynosi 1 000 000 zł!
 
Szczegóły programu znajdują się: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/
 
Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Mogą to być różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, projekty literackie
i publicystyczne, produkcje filmowe, inicjatywy dotyczące nauki, edukacji i oświaty, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.
 
Wydatki możliwe do sfinansowania z grantu:
 • materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych,
 • podróże, transport uczestników projektu, przewóz materiałów,
 • promocja projektu,
 • koszty administracyjne bezpośrednio związane z projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów,
 • wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja projektu nie jest możliwa.
 
Realizacja projektu: od 15.10.2021 r. do 15.10.2022 r.
Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” (konkurs nr: DWM-WEOM-OM.264.2.2021 opublikowany dn. 29.06.2021)

„OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych
w szkolnym środowisku wielokulturowym” – OGŁOSZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI – termin składania ofert: 21 lipiec 2021 r.

Ogłoszenie konkursu

Termin składania ofert:
Oferty składa się w terminie do dnia  21 lipca 2021 r.
Klauzula informacyjna RODO
Wzór oferty
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Formularz zgłoszeniowy do prac w Komisji Konkursowej
Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony pod linkiem:
Link do formularza

Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz).

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line
Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament Programów Naukowych i Inwestycji, dane pracownika Katarzyna Moczulska, e-mail: katarzyna.moczulska@mein.gov.pl
 
WAŻNE – zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy kierować na adres: Ministerstwo Edukacji i  Nauki, Departament Programów Naukowych
i Inwestycji, ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
 
Czytaj więcej
Zwiń

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA – European Crime Prevention Award) – krajowe eliminacje do konkursu na projekt dotyczący zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline)

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA – European Crime Prevention Award) – krajowe eliminacje do konkursu na projekt dotyczący zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline)

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje coroczny konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Temat konkursu: zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline).
Nagroda główna - kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać
do 10 września 2021 r.
do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
(ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl.

Informacja na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.
Czytaj więcej
Zwiń

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych
 – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, powinny dążyć w prowadzonej działalności do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności:
 • architektonicznej,
 • cyfrowej,
 • informacyjno-komunikacyjnej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy gdy podmiot realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych ma obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.
 
Art. 6 ww. ustawy określa zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i obejmują one:
 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym),
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 
 1. w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 
 1. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
   o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
   i innych środkach komunikowania się, tj. rozwiązań lub usług umożliwiających kontakt, w szczególności poprzez:
 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
 • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
 • przesyłanie faksów,
 • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych;
lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 1. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
 2. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 3. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
  z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 
Obowiązek dostępu alternatywnego – w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami:
 • zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w przypadku, gdy podmiot nie jest w stanie,
  w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie opisanym w pkt 1 i 3, podmiot ma obowiązek zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, polegający w szczególności na:
 1. zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub
 2. zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 3. wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób;
 • zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, podmiot ma obowiązek zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu, który polega
  w szczególności na:
 • zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. rozwiązań technicznych,
  w tym urządzeń teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczty elektronicznej),
 • lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika,
  o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
  i innych środkach komunikowania się, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość.
 
Film omawiający istotne kwestie ww. ustawy oraz przydatne materiały:
{https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/baza-wiedzy/ustawa-o-dostepnosci-film/}
 
 
 
 
 
Czytaj więcej
Zwiń

NOWE OBOWIĄZKI DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

NOWE OBOWIĄZKI DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI – nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 
Tekst ustawy wraz ze zmianami, wchodzącymi w życie od 31 października 2021 r.:
{https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/U/D20180723Lj.pdf}

30 kwietnia 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815).
Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest poszerzenie katalogu podmiotów, które podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o:
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje.
Według założeń ustawy rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m. in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 
Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – termin 7 dni, pod rygorem kar pieniężnych
 
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej CRBR)
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) CRBR jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych.
 
Beneficjent rzeczywisty (art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy) to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. W odniesieniu do organizacji pozarządowych klientem jest sama organizacja.


Ustawa wskazuje, jak należy ustalać beneficjenta rzeczywistego, którego zgłasza się w CRBR.
Przykład:
Beneficjentem rzeczywistym w przypadku fundacji założonej przez osoby fizyczne oraz stowarzyszenia rejestrowego skupiającego osoby fizyczne jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. W związku z powyższym w takim stowarzyszeniu jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia. Natomiast w odniesieniu do fundacji założonej przez osoby fizyczne,  beneficjentami rzeczywistymi będą wszyscy członkowie zarządu (jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe) lub członkowie tylko tych organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby (ponieważ w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu).
 
Dane podlegające zgłoszeniu
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami stowarzyszenia rejestrowe i fundacje będą zgłaszać następujące dane identyfikacyjne:
 • nazwę,
 • formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP,
a także dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych:
 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 
Termin zgłaszania informacji do rejestru
Ustawa (art. 60 ww. ustawy) przewiduje bardzo krótki termin na dokonanie zgłaszania informacji do CRBR – 7 dni od dnia wpisu organizacji w KRS, a także
7 dni od dnia rejestracji każdej zmiany danych podlegających wpisowi, np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład. Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dane i potwierdzające je dokumenty należy pozyskać bezpośrednio od zgłaszanej osoby,
a celem uniknięcia nieporozumień najlepiej w formie podpisanego oświadczenia jeszcze przed ostatecznym powołaniem danej osoby na stanowisko, na które kandyduje. Oświadczenie powinno zawierać także informację

o konieczności niezwłocznego informowania organizacji o każdorazowej zmianie tych danych oraz o karach grożących za niedopełnienie tego obowiązku. Ponieważ rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS (art. 64 ww. ustawy), należy wyraźnie uprzedzić osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, jakie dla nich osobiście będzie miało członkostwo w danym organie.
 
Kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku
Za niedokonanie zgłoszenia w CRBR w terminie 7 dni, a także za podanie nieprawidłowych danych, ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji oraz do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe (art. 153 ww. ustawy).
 
Sposób zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu. Zgłoszenie nie podlega opłacie i odbywa się w formie dokumentu elektronicznego poprzez stronę internetową {https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/} Na dzień dzisiejszy platforma nie daje jeszcze możliwości wprowadzenia do systemu danych stowarzyszeń i fundacji.
 
Więcej informacji o zgłaszaniu do rejestru znajduje się na stronie:
{https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika}
 
Nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych
Nowelizacja ustawy ma na celu wdrożenie mechanizmu weryfikacji i prawdziwości informacji znajdujących się w CRBR. W związku z powyższym ustawa nakłada nowe obowiązki na instytucje obowiązane, między innymi: (art. 37 ww. ustawy) obowiązek weryfikacji tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego, a także (art. 61a ww. ustawy) obowiązek odnotowywania wszelkich rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym dotyczącym klienta, ustalonym przez tę instytucję obowiązaną, a danymi dostępnymi w CRBR oraz podjęcia odpowiednich czynności w celu wyjaśnienia ustalonych rozbieżności,
a w przypadku ich potwierdzenia przekazania tej informacji ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wraz z uzasadnieniem i dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

Ustalenie sposobu odnotowywania rozbieżności oraz zasad dokumentowania utrudnień związanych z weryfikacją beneficjenta rzeczywistego należy uwzględnić w procedurze wewnętrznej instytucji obowiązanej (art. 50 ww. ustawy).

Ustawa uszczegóławia także zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego.
 
 
 
 
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja dla organizacji pozarządowych

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Jednocześnie art. 19a ustawy daje tym podmiotom możliwość złożenia w każdym czasie ofert w trybie „małych zleceń” na realizację zadania publicznego.
 
Zarząd Powiatu Gliwickiego może zlecić realizację zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, gdy uzna celowość jego realizacji i gdy spełnia ono łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Jednocześnie informujemy, iż można złożyć oferty w trybie art. 19a ww. ustawy na realizację zadań w zakresie:
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 
Czytaj więcej
Zwiń
Facebook