Petycje

Petycje kierowane do Rady Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję* Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwiania petycji
1. Dawid Puchalski
i Piotr Solka - radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
Pismo
w sprawie petycjiTreść petycji

 
Utworzenie przez Radę Powiatu Gliwickiego Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego 1.07.2019              Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Opinia prawna nr 39/2019 z dnia 07.08.2019 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego
 2.  CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy Treść petycji

Pismo w sprawie petycji
Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna nr 41/2019 z dnia 11.09.2019 Uchwała Nr XII/96/2019 z dnia 30 października 2019 r. Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
3. Renata Sutor Treść petycji

 
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 05.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości
Rok 2020              
1. Koalicja Polska Wolna od 5G Treść petycji
Przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

 
25.03.2020r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21.04.2020 r. oraz odpowiedź podmiotowi wnoszącemu sprawę
Rok 2021              
1. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice Treść petycji
Transmitowanie i utrwalanie dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzeń komisji Rady Powiatu Gliwickiego oraz ich publikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
 
05.03.2021r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  
2. Fundacja Nowe Spektrum Treść petycji Petycja ws. respektowania przez władze samorządowe wolnego wyboru mieszańców do szczepień przeciwko Covid-19 17.09.2021 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Opinia prawna* w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
Czytaj więcej
Zwiń

Petycje kierowane do Starosty Gliwickiego i Zarządu Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Gliwickiego i Zarządu Powiatu Gliwickiego.
 
l.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje* Skan petycji Przemiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwenia
petycji
Rok 2016              
1. --------- Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych w ciągu ulic 1 maja i Szpitalnej w Knurowie 14.01.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------
Pismo ws. przekazana zgodnie z właściwością oraz
Odpowiedż na petycję
Rok 2017              
1. --------- Pismo ws. petycji

Treść petycji
Bieżący remont drogi powiatowej nieutwardzonej Nr 2903S na odcinku od DW 901 do miejscowości Błażejowice 27.02.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------  Pismo ws. przekazania zgodnie z właściwością oraz Odpowiedź na petycję


 
2. ---------

 
Wzniesienie przejść dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Al. Piastów w Knurowie 19.06.2017 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji --------- odpowiedź na petycję pismo nr WOK-RKS.152.2017 z dnia 28.07.2017
 
ROK 2018              
1. ---------- Wykonanie chodnika lub pobocza utwardzonego dla pieszych będącego fragmentem drogi powiatowej Nr 2926S 23.05.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Przekazana do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Odpowiedź na petycję
2. ----------- Budowa chodnika i podjęcie działań celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy ul. Górnej w Rudzińcu 09.07.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- Pismo ws. przekazania do rozpatrzenia zgodnie z właściwością oraz Odpowiedź na petycję
ROK 2019              
1. ----------- treść petycji petycja w sprawie podjęcia działań w celu uspokojenia ruchu na ul. Łabędzkiej w Łanach Wielkich, gmina Sośnicowice 19.02.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- przekazanie petycji
i
odpowiedź na petycję

 
2. ----------- treść petycji petycja mieszkańców gmin Rudziniec, Toszek i Ujazd w sprawie wystąpienia do zarządcy drogi krajowej nr 40 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach z prośbą o zaplanowanie przebudowy skrzyżowania na rondo 01.03.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ----------- Pismo o ustosunkowanie się do Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz Odpowiedź na petycję
3. ------------ treść
petycji
petycja w sprawie wykonania naprawy drogi i chodnika w Gierałtowicach 16.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ------------ Odpowiedź na petycję


Uzupełnienie odpowiedzi do petycji z dnia 25 lipca 2019 r.
4. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy treść petycji petycja w interesie publicznym 31.07.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ------------ Uzupełnienie
do petycji
z dnia 20.08.2019 r.
oraz pismo przekazujące petycję do Biura ds. Rady i Zarządu
5. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego treść petycji Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w urzędzie obrotu bezgotówkowego 09.08.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
------------ Odpowiedź na petycję
6. ------------ treść petycji Petycja w sprawie budowy chodnika w Paczynie 02.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie poźniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję
7. -------------- treść petycji  Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 10.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję 
8. ------------- treść petycji  Petycja w sprawie ulic przy drodze powiatowej nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach 29.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję 
9. --------------- treść petycji  Petycja w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Górnośląskiej w Toszku 10.12.2019 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niz w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji ---------- Odpowiedź na petycję  
Rok 2020              
1. ----------------- treść petycji Petycja w sprawie przyspieszenia działań związanych
z zabudowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymuszających ograniczenie prędkości w Gierałtowicach
14.02.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----- Odpowiedź na petycję 
2. ----------------- treść petycji  Petycja w sprawie rowu około 120 mb przy ul. Wiejskiej od nr 57 do nr 49a w Smolnicy. 11.08.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----- Odpowiedź na petycję 
3. ----------------- treść petycji pismo do petycji Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Smolnicy przy ul. Wiejskiej od nr 49A do nr 57 30.10.2020 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----- Odpowiedź na petycję
Rok 2021              
1. ---------------- treść petycji Petycja w sprawie realizowanego wspólnie z Gminą Pilchowice zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2927 S ul. Olchowa w Żernicy – etap III”. 29.09.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
---------- Odpowiedź na petycję
2. ---------------- treść petycji Petycja w sprawie rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych jaki zaistniał w związku z inwestycją pt.: "Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 2927S z drogą powiatową nr 2916S wraz z uspokojeniem ruchu na ulicy olchowej w Żernicy" 27.10.2021 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
----------  


*W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach.
Czytaj więcej
Zwiń

Karta usług - Przyjmowanie i załatwianie petycji

Przejdź
Facebook