Ogłoszenia

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna


 
                                                  
 

Informacja o realizacji od 1 stycznia 2019 r. na terenie powiatu gliwickiego zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
Począwszy od stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Gliwickiego w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których to osoby uprawnione z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową miały możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców i adwokatów. Ustawa określała również zamknięty katalog osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również zakres spraw, których pomoc mogła dotyczyć.

Do wspomnianej na wstępie ustawy zostały wprowadzone istotne zmiany, które  obowiązują od 1 stycznia 2019 r. , a dot.:
•     nieodpłatnej pomocy prawnej do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej po wcześniejszy umówieniu się na konsultację pod numerem telefonu 32 338 37 29 lub mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.
•     nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej po wcześniejszy umówieniu się na poradę pod numerem telefonu 32 338 37 29 lub mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.


Osoba korzystająca z porad obywatelskich jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich.

Natomiast osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W 2019 r. na terenie Powiatu Gliwickiego działają punkty w Gminach Knurów, Sośnicowice, Pyskowice, Wielowieś i Rudziniec.

W celu pobudzenia edukacji prawnej społeczeństwa organizacje pozarządowe, które objęły na terenie Powiatu Gliwickiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną zobowiązane do przygotowania jednego zadania z zakresu edukacji prawnej w roku. Pozwoli to poszerzyć wiedzę mieszkańców Powiatu Gliwickiego o przysługujących im uprawnieniach oraz nałożonych na obywateli obowiązkach.

Informacji o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Gliwickiego w 2019 r. udzielają w Starostwie Powiatowych w Gliwicach pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Pani Emilia Markowska podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i Pani Anetta Krzemińska naczelnik w tym Wydziale.