Ogłoszenia

KORONAWIRUS W POWIECIE GLIWICKIM

KORONAWIRUS W POWIECIE GLIWICKIM

AKTUALNE DOBOWE RAPORTY ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM (SARS-COV-2) ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE MINISTRA ZDROWIA POD LINKIEM:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

AKTUALNE DOBOWE RAPORTY ZAKAŻEŃ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE MINISTRA ZDROWIA POD LINKIEM:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19
 
POZIOM ZASZCZEPIENIA MIESZKAŃCÓW
W GMINACH:

 
https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin
 
Aktualne zasady i ograniczenia
 
Więcej informacji nt koronawirusa i szczepień znajduje się na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
 
28.06.2021
Uwaga! Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa oraz sprawdź, co się zmieni.
Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

 


Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
 
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.
Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)
 
 
 
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
Na świeżym powietrzu, w lesie, parku,
w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 
 
Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
 • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:


 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • przekraczają granicę RP ze strefy Schengen,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.
 
* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

 
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen
 
 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 
Do strefy Schengen należą 22 kraje Unii: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy oraz cztery państwa spoza UE – Szwajcarię, Islandię, Norwegię i Liechtenstein.
 
Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen i Unii Europejskiej
 • Każdy z podróżujących jest skierowany na 10 - dniową kwarantannę.
 • Nie będzie możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach.
Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii.
Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.
Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.
 
Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepionymi przeciwko COVID19.
Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
 
Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP.
 
Na czym polega?
Obowiązujące zasady dotyczą:
 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej,
  z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby, potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

 

Izolacja:

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.
Zakończenie izolacji następuje:


 1. po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:
 • w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,
 • w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;
 1. po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Kwarantanna:
 
Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.
Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.
Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.  
Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się również do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Przez ten czas:
 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się
  z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.
 
Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
 
Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.
Szczegóły dotyczące zasad kwarantanny i izolacji dostępne są w rozporządzeniu.

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

 


Muzea i galerie sztuki
 
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – 1 os. na 10 m2.
 
Kina
 
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.
 
Teatry, opery, filharmonie
 
Na świeżym powietrzu:
 
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. W wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób.
 
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
 
W pomieszczeniach:
 
Funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa.
 
Domy i ośrodki kultury
 
Prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice jest dopuszczalne na otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 75 proc. uczestników. Zapewnienie, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
Koncerty i widowiska cyrkowe
 
Wznowiono działalność koncertową w pomieszczeniach zamkniętych pod następującymi warunkami:
 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc. liczby miejsc,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
 
Koncerty i widowiska cyrkowe mogą być organizowane w plenerze pod następującymi warunkami:
 • udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 75 proc.  liczby miejsc,
 • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19,
 • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
 
Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu
 
Parki rozrywki na świeżym powietrzu wznowiły działalność przy maks. 75 proc. obłożeniu.
 
 
 
 
 
Biblioteki
 
Możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 10 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób.
Prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:
 • udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
 • aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 
Obowiązuje do 31 sierpnia

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

 


Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 100 proc. obłożenia.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

 


 Obowiązuje limit osób w miejscach kultu religijnego – maks. 75 proc. obłożenia. Rekomendujemy też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu.
Obowiązuje do 31 sierpnia
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

 


Zgromadzenia
We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maks. 150 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Spotkania
W imprezach i spotkaniach organizowanych na świeżym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej może uczestniczyć maks. 150 osób.  Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)
 
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

 

 

 

 

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

 


Można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego typu wydarzenia mogłą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
 
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

 


Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia funkcjonują w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit – maks. 150 osób.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

 


 Targi, kongresy i konferencje mogą być organizowane z zachowaniem limitu - 1 osoba na 10 m2.
Obowiązuje do 31 sierpnia

OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

 


Wszyscy uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego.
Obowiązuje do odwołania
 
ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Żłobki i przedszkola są otwarte i sprawują opiekę nad dziećmi.
Obowiązuje do odwołania

GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.
 
Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.
 
Pamiętaj! Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  oraz spoza strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.
 
Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
 
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

 

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.
Obowiązuje do 31 sierpnia

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

 


Sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe są otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje także limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 
GASTRONOMIA

Lokale gastronomiczne działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

RESTAURACJE HOTELOWE

 


Lokale gastronomiczne w restauracjach działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).
Obowiązuje do 31 sierpnia
 
SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE

 Salony fryzjerskie i kosmetyczne są otwarte i mogą działać w ścisłym reżimie sanitarnym.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

HOTELE

 


Hotele wznowiły działalność. Obowiązuje limit gości – maks. 75 proc. obłożenia hotelu.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grupy dzieci i młodzieży poniżej 12 r.ż.
 
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

 


Siłownie, kluby fitness, solaria działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje limit osób – maks. 1 os. na 10 m2.
Otwarte są również baseny, aquaparki i obiekty sportowe zamknięte, przy przy zachowaniu maks. 75 proc. obłożenia obiektu. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
Podczas zajęć i wydarzeń sportowych, poza obiektami sportowymi, obowiązuje limit do 500 osób.
Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

 


Uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych możliwe jest przy maks. 50 proc. obłożeniu (z widownią).
Wydarzenia sportowe w obiektach na świeżym powietrzu odbywają się z udziałem maks. 50 proc. publiczności.
Obowiązuje do 31 sierpnia
 

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH

 


Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:
 • zawodników,
 • członków sztabu szkoleniowego,
 • lekarzy, fizjoterapeutów,
 • sędziów,
 • akredytowanych dziennikarzy.
Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:
 • międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,
 • międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej
 • polski związek sportowy.
 
Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.
Pełny katalog osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się w rozporządzeniu.
Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.
Obowiązuje do 31 sierpnia

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:
 
Uwaga! Wznowiono działalność uzdrowiskową. Warunkiem rozpoczęcia stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym czy turnusu leczniczo-profilaktycznego będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaszczepienie się przeciw COVID-19. Materiał musi być pobrany w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Za testy nie trzeba będzie płacić.
Obowiązuje do odwołania
 


Facebook