Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Kierunki Strategicznego Rozwoju Powiatu Gliwickiego w perspektywie roku 2035”

Projekt dokumentu strategicznego o nazwie „Kierunki Strategicznego Rozwoju Powiatu Gliwickiego w perspektywie roku 2035” określa kierunki rozwoju powiatu do realizacji na lata 2021-2035. Jego celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów strategicznych, których realizacja  w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do rozwoju powiatu.
 
Pragnąc poznać opinię podmiotów zainteresowanych rozwojem powiatu gliwickiego,  przedstawia się projekt „Kierunki Strategicznego Rozwoju Powiatu Gliwickiego w perspektywie roku 2035” do konsultacji z mieszkańcami i z organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

formularz zgłoszenia opinii [doc]
ogłoszenie o konsultacjach społecznych [pdf]
projekt kierunki strategicznego rozwoju powiatu [pdf]
raport z konsultacji społecznych [pdf]
Czytaj więcej
Zwiń

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Dziełań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2026"

Czytaj więcej
Zwiń

Dot. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce

Przejdź

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego

Przejdź

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury sportowej

Przejdź

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących szkolnictwa zawodowego

Przejdź

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Statutu Powiatu Gliwickiego

Przejdź

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego ws. określenia szczegółów zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Czytaj więcej
Zwiń

Konsultacje społeczne projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 ws. rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

Czytaj więcej
Zwiń

Wyniki konsultacji projektu zmiany Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego nr IV/37/2019 z dnia 31.01.2019 w/s rozkładu godzin pracy aptek w 2019 r.

Przejdź

Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. rozkładu godzin pracy aptek w 2021 r.

""Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w terminie od 28.10.2020 r. do 11.11.2020 r. istniała możliwość zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej opinii do projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek na 2021 rok.
W w/w terminie do projektu uchwały nie wpłynęła żadna opinia. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia ".


Czytaj więcej
Zwiń

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r

Czytaj więcej
Zwiń

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, na terenie Powiatu Gliwickiego.

Czytaj więcej
Zwiń

Uchwała w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego

Czytaj więcej
Zwiń

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/285/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Czytaj więcej
Zwiń

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej

"Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że w terminie od 8.04.2021 r. do 15.04.2021 r. istniała możliwość zgłaszania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza na stronie internetowej opinii lub uwag do projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. W w/w terminie do projektu uchwały nie wpłynęła ani jedna opinia.”.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej


F
ormularz zgłaszania opinii
Czytaj więcej
Zwiń

Konsultacje społeczne Uchwałay Nr 820/2021 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w 2021 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Gliwickiego

Czytaj więcej
Zwiń
Facebook