KLASTER ENERGII "Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim"

Kontakt

     Powiat Gliwicki
     Lider Klastra Energii

   „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

tel.: 32 338 37 35
e-mail:
klaster.energii@starostwo.gliwice.pl


Koordynator Klastra PEPG Spółka z o.o.
Knurów ul. Dworcowa 38a/124
tel.: 795 772 918 | 603 769 447


 

Obszary działania Klastra

Koordynacja i wspieranie powstającego Związku Powiatowo-Gminnego „Śląska Energia”.

Wspieranie działań gmin na rzecz planowania energetycznego, rozwijania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii elektryczneji cieplnej oraz ograniczania niskiej emisji i zapotrzebowania na energię.

Działania edukacyjne dla samorządów, szkół, instytucji i mieszkańców o odnawialnych źródłach energii, oszczędności energii, ochronie i czystości powietrza oraz możliwych formach dofinansowania.

Udział i organizacja Targów i Konferencjji związanych z energetyką, odnawialnymi źródłami energii,  budownictwem niskoenergetycznym, ochroną powietrza, zwalczaniem niskiej emisji, auditingiem i certyfikacją energetyczną oraz finansowaniem tych działań.

Udzielanie informacji i doradztwo energetyczne.

 Inicjatywa utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Śląska" na rzecz energii odnawialnej

Podpisanie listu intencyjnego z Powiatami

Uzgodnienia z Gminami Powiatu Gliwickiego


 


 

AKTUALNOŚCI KLASTRA ENERGII

50 kW na start - Druga Edycja Programu
WFOŚiGW w Katowicach rozpoczął przyjmowanie wniosków w Programie „50 kW na start”. To druga edycja Programu skierowanego bezpośrednio do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych zabudową mikroinstalacji fotowoltaicznej. Łącznie na ten cel Fundusz przeznaczy 10 mln zł. Nabór potrwa do końca czerwca lub do wyczerpania alokacji środków.

- Ubiegłoroczna edycja pilotażowego Programu potwierdziła, że zainteresowanie zabudową instalacji fotowoltaicznej produkującej prąd na własne potrzeby jest wśród małych firm duże. Stąd podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mogą się ubiegać o dofinansowanie na zabudowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW. Podobnie jak w ubiegłej edycji Fundusz na ten cel przeznaczy 10 mln zł. Nabór będzie odbywał się w trzech rundach: od 29 marca do 30 kwietnia, od 1 do 31 maja i od 1 do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru już się nie odbędzie.

W 2020 roku firmy sektora MŚP złożyły 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,5 mln zł.

Szczegóły Programu „50 kW na start” dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.


Program Moja Woda - II Tura Naborów


Program Moja Woda Drugi nabór od 22.03.2021 r. do wyczerpania środków.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza od dnia 22.03.2021 roku II nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie II naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22.03.2021 roku, za pomocą portalu beneficjenta.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
  1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w portalu beneficjenta w sekcji „pytania i odpowiedzi”,
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny po zalogowaniu w portalu Beneficjenta w menu po lewej stronie: DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) odnośnik PROGRAM MOJA WODA. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta,
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicachul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie II naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Informujemy również, iż termin zakończenia II naboru może ulec zmianie lub też może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl.

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 32 722 77 09 e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl

Załączniki:
Beneficjenci Programu Priorytetowego rozliczający przedsięwzięcie realizowane w ramach Naboru II Programu  „Moja Woda” po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu pisma z Funduszu z informacją potwierdzającą przyznanie Państwu dofinansowania, do Funduszu muszą dostarczyć komplet dokumentów rozliczeniowych.

 

Program „Moja Woda” – webinarium informacyjne

Zapraszamy do obejrzenia webinarium NFOŚiGW prezentującego podstawowe informacje o nowej odsłonie programu „Moja Woda”: link do YouTube
Przypominamy, że 22 marca 2021 roku rusza nabór do programu. Wnioski można zgłaszać przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informacje o regulaminach i wnioskach są dostępne na stronach WFOŚiGW.

 

Szczegółowe informacje o informacje o programie znajdują się na stronach:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 


Dofinansowania termomodernizacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych
z WFOŚiGW 

Rozpoczął się nabór drugiej edycji programu dofinansowania termomodernizacji budynków remiz strażackich, w tym z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Konkurs przeznaczony jest dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gmin województwa śląskiego. W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100.000 zł.

Łączna pula środków dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 3 000 000 zł.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:
1 runda: od 15.03.2021 r. do 30.04.2021 roku
2 runda: od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 roku
3 runda: od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 roku

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, WFOŚiGW zaleca nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wniosek oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt telefoniczny z Zespołem Ochrony Atmosfery WFOŚiGW:
32 60 32 22 | 32 60 32 289 | 32 60 32 264 | 32 60 32 258 | 32 60 32 262 | 32 60 32 259 | 32 60 32 244
 


Formy dofinansowania dla samorządów i środki na OZE dla mieszkańców

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020:
  • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego
  • wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego
  • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne)

Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Więcej informacji na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.htmlMój PrądProgram skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.
Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. - ZAKOŃCZONY
Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. - ZAKOŃCZONY

O kolejnym naborze NFOŚiGW będzie informował wkrótce. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie www.nfosigw.gov.pl
https://mojprad.gov.pl/Moja WodaProgram dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Więcej informacji na stronach:
https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ 
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.htmlUlga termomodernizacyjna
Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 000 zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości – dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego.
Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną,
– 15 000 zł – przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła (modernizacja systemu wentylacji, docieplenie budynku, wykonanie dokumentacji technicznej/audytu energetycznego).

Więcej informacji na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/ulga-termomodernizacyjna/Stop Smog
Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina w ramach zaplanowanego przedsięwzięcia może ująć te dwie grupy budynków.

Wysokość dofinansowania:
– dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania,
– dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70 % współfinansowania,
– średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

Więcej informacji na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/AgroenergiaCelem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Forma dofinansowania
Dla mocy od 10 do 30 kW:
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł.
Dla mocy od 30 do 50 kW:
Dofinansowanie w formie dotacji do 13% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł.

Więcej informacji na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/Nowa Energia

Innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru jako pierwsze uzyskają wsparcie w ramach programu „Nowa Energia”, który uruchamia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym naborze zostanie udostępnione wsparcie w wysokości 300 mln zł.

Więcej informacji na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1715,nabor-na-innowacyjne-projekty-wodorowe-od-18-marca.html

Organizowane wydarzenia

Czytaj więcej
Zwiń

Czym są klastry energii?

Klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki naukowe,
• instytuty badawcze,
• jednostki samorządu terytorialnego.

Działania Klastra dotyczą wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii".
Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego wachlarza interesariuszy, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną, a więc właściwie do wszystkich. W jego skład mogą wejść  przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, świat nauki oraz mieszkańcy.

Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.

Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.
Istotne jest zidentyfikowanie i wdrożenie takich modeli biznesowych, które będą w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.

Rozwój klastrów energii wymusza wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze. Istotną rolę odgrywa tutaj współpraca wytwórców energii z operatorami sieci.
Czytaj więcej
Zwiń

Klastry przeciwko smogowi

Delegacja Powiatu Gliwickiego wzięła udział w Konferencji „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka”,  zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Energii.
Nasz powiat reprezentowali na konferencji członkowie Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji, powołanego w marcu br. przez starostę gliwickiego – Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego i Krystian Szymała, prezes Zarządu Energia w Kogeneracji EWK S.A. Konferencja odbyła się 30 czerwca w hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie.
Konferencję otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski, który na wstępie stwierdził, że cieszy się z bardzo dużej frekwencji świadczącej o zainteresowaniu tą tematyką, po czym nakreślił ogólny kształt koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Mają one stanowić mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim systemie energetycznym.
Następie Bartłomiej Derski z Centrum Informacji o Rynku Energii poprowadził pierwszy panel dyskusyjny, dotyczący właśnie tej koncepcji. Dyskusję rozpoczął podsekretarz stanu ME, Andrzej Piotrowski. Przedstawił stanowisko ministerstwa na temat regulacji prawnych dla klastrów energii – opowiada się ono za odejściem od wprowadzania uciążliwych uregulowań prawnych dla ich funkcjonowania. Podobną opinię wyraził Maciej Ciszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, podkreślając, że brak sztywnych ram uaktywni klastry, które lokalnie wykorzystają szansę dla rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. UE pracuje nad przedłożonym tzw. „Pakietem Zimowym” – projektem uwzględniającym ideę tworzenia klastrów energii. Projekt ten jest w fazie negocjacji i jest dobrze oceniany przez władze UE.
- Na pytanie, gdzie i jak zarobić, odpowiedzą same klastry, czego dowodem są te już istniejące – mówi Włodzimierz Gwiżdż. – Do dnia konferencji zarejestrowano w Polsce około 40 klastrów i inicjatyw klastrowych. Jest wśród nich również inicjatywa klastrowa naszego powiatu pod nazwą „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”  .
Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – Macieja Bando, należy wprowadzić ulgi w opłatach stałych i przesyłowych za dystrybucję energii. W swoim działaniu klastry będą wykorzystywać sieci średniego i niskiego napięcia, które udostępniać będzie lokalny operator systemu dystrybucyjnego. Wszyscy zgodzili się, że nie wyobrażają sobie budowy modelu funkcjonowania klastra opartego na tzw. systemie wyspowym z ominięciem lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Klastry energii muszą także być elementem stabilności dla systemu energetycznego. Jedną z ważnych tez jest, aby ulgi wypracowane wewnątrz klastra nie przeniosły się na wzrost kosztów energii dla  osób czy zakładów spoza niego – to zadanie między innymi dla prezesa URE. W ramach klastra nie sposób zapomnieć o badaniach i rozwoju, o czym przypomniał prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Drugi panel dyskusyjny poprowadził Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej ME. Przedstawił on działalność ministerstwa na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej oraz poinformował,
że nieuchronnie nadchodzi kres dotacji UE na OZE. Idea klastrów w UE cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W Polsce zdecydowano się na Certyfikację Klastrów. W tym celu należy złożyć deklarację aplikacyjną do ME. Termin ukazania się regulaminu Certyfikacji Klastra określono na 30 lipca, a termin składania wniosków aplikacyjnych na 30 września. Od 1 października trwać będzie ocena wniosków. Szacuje się, że ok. 30 listopada zostaną wystawione pierwsze certyfikaty.
Na konferencji nastąpiła prezentacja wybranych klastrów energii. Pierwszy  z nich to Wodociągi Słupsk, który objął swym działaniem prawie całe miasto, choć wszystko zaczęło się od oczyszczalni ścieków. Z kolei Klaster Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica przedstawił wójt tej liczącej 8,5 tys. mieszkańców gminy z Podhala, Stanisław Jurkowski. Składa się on z ok. 800 instalacji indywidualnych PV, a suma wytwarzanej energii to 1,6 MWh. Natomiast Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej zaprezentował Daniel Fryc. Jest to ogromny klaster, o czym świadczyć mogą  liczby: 50 MW instalacji PV, w tym 20 instalacji >1MW oraz 9MW w energii wiatru, nie wspominając o biogazowniach i spalarni. – Prezentacja ta pokazała przede wszystkim, że jeśli się chce to można – komentuje Włodzimierz Gwiżdż. – Uzmysłowiła też wszystkim, że to się po prostu opłaca.
Tematem trzeciej części konferencji były możliwości dofinansowania klastrów energii w ramach POIiŚ 2014-2020. Prelegenci omówili dość mizerne  wykorzystanie  środków unijnych na efektywność energetyczną. Poinformowano, że w ramach regionalnego programu operacyjnego 1.1.1 – na wsparcie dla klastrów energii, w tym jego uczestników (między innymi przedsiębiorców) przeznaczono ok. 150 mln euro oraz w ramach pkt. 1.6.1 – dla pakietu wysokosprawnej kogeneracji  (powyżej 1MW) ok. 100 mln euro. Środki te uruchomione zostaną jeszcze w tym roku. Są to programy pilotażowe wspierające realizację projektów opracowanych w klastrach energii.
Możliwości pomocowe stanowi także nisko oprocentowana pożyczka (3 proc., częściowo umarzalna nawet do 45 proc. wartości), przyznawana w ramach konkursu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Konkurs – projekt produkcji energii OZE, wytwórca-przedsiębiorstwo jako składnik formalny Klastra na 1.1.1. z czego 100 mln zł przeznaczone zostanie dla wytwórców ciepła, a 200 mln zł dla wytwórcy energii elektryczne i innej (ciepło) jako pomoc zwrotna. Wnioski składać będzie można od 31 lipca do 29 września br. – na stronie NFOŚiGW opublikowane zostały już regulaminy tych konkursów.

Czytaj więcej
Zwiń

Porozumienie o ustanowieniu klastra energii

„Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – tak nazywa się  klaster energii utworzony w tym powiecie. 28 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie o jego ustanowieniu.
Porozumienie podpisali przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, wszystkich ośmiu gmin wchodzących w jego skład (czyli Gierałtowic, Knurowa, Pilchowic, Pyskowic, Rudzińca, Sośnicowic, Toszka i Wielowsi), a także pięciu firm (z Łanów Wielkich, Wilczy, Nieborowic i Gliwic) i radca prawny z Rybnika. Aktowi podpisania tego dokumentu towarzyszyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- To przedsięwzięcie warto pochwalić ze względu na duże walory ekologiczne i społeczne – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. – Ma ono również walor solidarności, bowiem powiat wspólnie z wieloma gminami i firmami podjął te działania, solidarnie dbając o jakość życia swych obywateli i mieszkańców. Zapewniam, że klaster powstający w powiecie gliwickim może liczyć na wsparcie ze strony rządu.
- Powołanie klastra jest ważnym dniem dla środowiska – podkreślił prezes Andrzej Pilot. – W ten sposób podjęta została realna walka z niska emisją. Każdy z sygnatariuszy porozumienia ma doświadczenie w tym względzie, teraz te siły zostaną połączone. Trzymam za was kciuki!
Klaster energii jest przedsięwzięciem pionierskim w skali kraju. W województwie śląskim jest to druga taka inicjatywa. Klaster Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” tworzony jest z inicjatywy Zespołu ds. Likwidacji Niskiej Emisji, powołanego w marcu br. przez starostę gliwickiego Waldemara Dombka. Formalnie jest to porozumienie cywilnoprawne,  w skład którego wejdą podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe (gminy),  jednostki naukowe (Politechnika Śląska, AGH, GIG), firmy specjalistyczne działające w sektorze i na rzecz energetyki odnawialnej oraz osoby fizyczne (mieszkańcy).
Klaster stanowi porozumienie określające zakres, zasady i kierunki współpracy między jego uczestnikami. Zawierający porozumienie klastra są partnerami,  a z chwilą jego podpisania stają się uczestnikami klastra. Jego zadania realizuje koordynator klastra, który w ramach uzyskanej koncesji prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i dystrybucją z uwzględnieniem źródeł uczestników.
Głównym celem klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji,  ograniczenia kosztów energii dla jego uczestników poprzez wzrost wykorzystania energii z  OZE oraz poprawy warunków życia  ludzi zamieszkujących teren  powiatu gliwickiego.
- Tylko uczestnicy certyfikowanych klastrów energii będą mogli korzystać ze wsparcia państwa i Unii Europejskiej, takich jak zwolnienia z opłat przesyłowych, dodatkowe dotacje w wysokości od 20 do 50 mln zł, taryfa antysmogowa, udział w programach dofinansowanych przez  UE  nawet po 2020 roku, możliwość realizacji powiatowych i gminnych programów ograniczenia niskiej emisji, ochrony środowiska oraz powietrza – podkreśla Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego.
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania porozumienia – mówił starosta Waldemar Dombek. – To jednak dopiero początek, przed nami ciężka praca, by jego zapisy jak najlepiej wprowadzić w życie.
Czytaj więcej
Zwiń

Komitet Sterujący Klastra Energii "Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim"

1. Jacek Zarzycki                                         Przewodniczący Rady Klastra Energii PEPG
2. Aleksandra Paździorek                            Członek Prezydium Rady Klastra Energii PEPG
3. Krystian Szymała                                     Członek Prezydium Rady Klastra Energii PEPG
4. Barbara Zwierzyńska                               Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
5. Włodzimierz Gwiżdż                                Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
6. Joachim Bargiel                                       Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
7. Paweł Szczerbak                                     Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
Czytaj więcej
Zwiń

Certyfikat Klastra

Certyfikat Klastra Energii

Klaster Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii dla inicjatyw klastrowych, nadany przez Ministerstwo Energii. Tym samym znalazł się w niewielkim w Polsce gronie klastrów energii, które posiadają taki certyfikat.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 6 listopada w Ministerstwie Energii. Brali w niej udział starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego zaangażowany w prace Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”. Odebrali oni Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii dla inicjatyw klastrowych z rąk wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego i Andrzeja Kazimierskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej.

-Uroczystość ta była zwieńczeniem prac, jakie prowadziliśmy od wiosny ub. roku, ale też stawia przed naszym klastrem nowe wyzwania – mówi Waldemar Dombek.

Idea powstania powiatowego klastra energii narodziła się, kiedy funkcjonować zaczął Zespół Roboczy ds. Ograniczenia Niskiej Emisji powołany przez starostę gliwickiego w celu likwidacji zabójczego smogu. We wrześniu ub. roku podpisane zostało porozumienie o utworzeniu klastra, do którego przystąpił Powiat Gliwicki, wszystkie jego gminy, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 9 podmiotów gospodarczych i jedno stowarzyszenie.   

Klaster dąży do osiągnięcia zamierzonych celów m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania lokalnych zasobów, w tym energii z odnawialnych źródeł (OZE) oraz realizację projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych niskoemisyjnych źródeł energii. W planach ma wsparcie działań gminnych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE) oraz gospodarki niskoemisyjnej (PGN), w których zakłada się m.in. ograniczenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów, wymianę przestarzałych kotłów węglowych czy intensyfikację budowy OZE.

Celem tych działań jest osiągnięcie do 2020 r. produkcji energii własnej z OZE na poziomie prawie 10 proc. oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 25 proc. Do 2028 r.  planuje się zmniejszenie emisji CO2 do 33 proc., przy równoczesnej redukcji pyłów zawieszonych o blisko 80 proc.

- Otrzymanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii bardzo przybliża nam te zamierzenia – informuje Włodziemierz Gwiżdż. – Będziemy bowiem priorytetowo traktowani przy ubieganiu się o dotacje mające na celu wsparcie inwestycji ograniczających niską emisję. Niektóre programy unijne będą zaś dostępne tylko dla klastrów z ministerialnym certyfikatem. Możemy także liczyć na ulgi przy naliczaniu opłat za przesyłanie energii, pochodzącej z OZE. Zyskać na tym będą przede wszystkim nasi mieszkańcy – po pierwsze oddychając czyściejszym powietrzem, a po drugie korzystając z tańszej energii.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” – dodaje Waldemar Dombek.

Z terenu powiatu gliwickiego Certyfikat Ministerstwa Energii otrzymała także Gmina Gierałtowice, która – poza przystąpieniem do Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” utworzyła także swój własny Klaster Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice.
Czytaj więcej
Zwiń

Koordynator Klastra Energii

Istotną rolę w klastrze odgrywa koordynator klastra energii. Jego zadaniem jest animowanie współpracy i reprezentowanie klastra energii w obrocie gospodarczym w zakresie realizowanych w klastrze projektów. Klaster stanowi zatem dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych w Polsce. To nowatorskie podejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania w wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne potrzeby.
Pierwszym Koordynatorem Klastra Energii PEPG wybrana została firma pod nazwą BIO – BUT Spółka z o.o. z siedzibą w Łanach Wielkich, która pełniła tę rolę do dnia 25 stycznia 2018r., w którym to dniu na wniosek jej właściecieli została przez Radę klastra Energii PEPG odwołana z tej funkcji.
Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rady Klastra  w dniu 25.01.2018r.została wybrana (specjalnie w tym celu powołana spółka celowa) pod nazwą KOORDYNATOR KLASTRA PEPG Spółka z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul.Dworcowej 38a/124.
Z przedstawicielami spółki można kontaktować się pod nr tel.795 772 918 lub 603 769 447.

Klaster Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” tworzą:
1.   Powiat Gliwicki
2.   Wszystkie 8 gmin Powiatu Gliwickiego:
Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice,  Rudziniec, Wielowieś
3.   Uczelnie i ośrodki badawcze:
Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
4.   Podmioty gospodarcze i stowarzyszenia:
BIO-BUT Sp. z o.o., EWK S.A., DMP Sp. z o.o., ATLANT S.C., GOPROJEKT Sp. z o.o.,

 
Czytaj więcej
Zwiń

Archiwalne aktualności Klastra Energii


Targi Energetyczne Middle East Energy w Dubaju

Województwo Śląskie organizuje stoisko na targach Middle East Energy, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2021 r., w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.


 

Targi Middle East Energy to jedno z najważniejszych miejsc spotkań globalnej społeczności związanej z energetyką. W tym roku odbędą się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w cieniu pandemii koronawirusa COVID-19. Udział w targach jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.


Tematyka targów to m.in.:
·         Odnawialne źródła energii
·         Inteligentne rozwiązania
·         Dystrybucja i transmisja
·         Moc krytyczna i zapasowa
·         Zarządzanie i konsumpcja energią

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Województwo zapewnia w pełni wyposażone stoisko (48 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 firm - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego. Dofinansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.


Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 10 marca 2021 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).
Szczegółowych informacji o udziale targach udzielają:
Mariusz Świąder, tel. 32 77 40 623, mariusz.swiader@slaskie.pl
Marcin Pogodziński, tel. 32 77 40 605, mpogodzinski@slaskie.pl,

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.
Zapraszamy firmy z województwa śląskiego do udziału w projekcie.  


Szczegółowe informacje, regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:
https://invest-in-silesia.pl/content/nabor-na-targi-middle-east-energy-w-dubaju


 

Czytaj więcej
Zwiń
Facebook