EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Pyskowicki Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Pyskowicki Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Pyskowiczanie chcący ubiegać się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” nie muszą już jeździć do Katowic celem złożenia wniosku. Od lutego w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny tego programu.  

Punkt powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Czynny jest we wtorki w godzinach 8.00-10.00 oraz w czwartki w godzinach 15.00-17.00. Funkcjonuje w UM w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, II piętro, pok. 310. tel. 32 332 60 14.

W pyskowickim Punkcie można załatwić wszelkie sprawy związane z programem „Czyste Powietrze”: uzyskać kompleksowe informacje na jego temat; przygotować  wniosek pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie; zidentyfikować budynek, którego właściciel mógłby być potencjalnym wnioskodawcą; zweryfikować wniosek o dofinansowanie zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości; złożyć zweryfikowany wniosek o dofinansowanie celem przekazania go przez Punkt Konsultacyjny do WFOŚiGW w Katowicach; uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Przypominamy, że „Czyste Powietrze” to kompleksowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Realizowany jest w latach 2018-2029.

Z programu można otrzymać dofinansowanie na: demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła; docieplenie przegród budowlanych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji lub pożyczki.

Warto wiedzieć, jak kształtują się kwoty dofinansowania przyznawane w programie. Otóż maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

Utworzenie Punktu w Pyskowicach umożliwiły zmiany, wprowadzone w ub. r. w Programie „Czyste Powietrze”. Dzięki nim gminy, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwiło to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawniło proces jego wdrażania. Porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste powietrze” podpisały już do tej pory 33 gminy z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy. Pyskowice są pierwszą gminą z terenu powiatu gliwickiego, w której uruchomiony został taki Punkt.

– To ogromne ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartemu z Funduszem porozumieniu, to w gminach mogą być przyjmowane wnioski o dofinasowanie, a odpowiednio przeszkoleni pracownicy na miejscu je wstępnie weryfikują i czuwają nad ich prawidłowym wypełnieniem. To bardzo usprawnia i przyspiesza proces wdrażania programu – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Więcej o programie „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/.
(RG)


Na zdjęciu: Punktu należy szukać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pyskowickiego magistratu.

Foto: ARC UM Pyskowice