Dofinansowanie ze środków krajowych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


 
Powiat Gliwicki otrzymał 4 796 625,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL). Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie całości lub części wydatków inwestycyjnych w ramach zadań realizowanych w latach 2020 – 2022.
W ramach tej puli środków w 2020 r. dofinansowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:
Lp. Nazwa zadania Wartość zadania ogółem [PLN] Wartość zadania sfinansowana ze środków RFIL [PLN]
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, powiat gliwicki 4 504 615,91 427 055,19
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S w Paczynie- etap VI 515 122,88 254 557,00
3. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych  136 836,27 51 098,00
4. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych 90 067,56 45 033,78
5. Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach 697 101,60 130 544,93
6. Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie 50 430,00 50 430,00
7. Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie 900 273,37 803 232,00
8. Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie 34 440,00 34 440,00
9. Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach 1 551 753,73 310 350,75
10. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. 401 069,17 72 000,00
11. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. 407 396,00 68 000,00
12. Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach 1 030 000,00 1012897,04
RAZEM 2020 R. 10 319 106,49 3 259 638,69
 
Pozostałe z 2020 r. środki z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną w 2021 r. przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie”
 
Powiat Gliwicki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (termin składania wniosków do 30 września 2020 r.):
1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów
2. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach

 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów
 
W ramach zadania zostanie przebudowana droga 2910S na dł. ok. 2930 m od skrzyżowania z ul. Dwór (Chudów) do skrzyżowania z DW 921 w Przyszowicach, w tym:
 1. przebudowa skrzyżowań
 2. budowa ciągu pieszo-rowerowego/rowerowego
 3. uporządkowanie systemu odwodnienia
 4. przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych
 5. prace na moście i przepustach
 6. zabudowa wysp spowalniających na wjazdach w teren zabudowany.
W ramach zadania zostanie też opracowana dokumentacja.
Szacowany koszt zadania: 19 638 250 zł
Wartość przyznanych środków RFIL: 10 000 000 zł.
Okres realizacji: październik 2019 – grudzień 2022

 
Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach
 
Zadanie zakłada uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w budynku starego szpitala (dostosowanie pomieszczeń administracji na potrzeby ZOL-u z jednoczesnym przeniesieniem administracji na poddasze).
Celem zadania jest poprawa opieki na starzejącym się społeczeństwem i dostępu do opieki zdrowotnej, ograniczenie kosztów funkcjonowania oddziału wewnętrznego.
Szacowany koszt zadania: 2 500 590,00 zł
Wartość przyznanych środków RFIL: 2 500 590,00 zł.
Okres realizacji: styczeń 2021 – grudzień 2022

 
 
Czytaj więcej
Zwiń

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w PaniówkachDofinansowanie  ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zadanie „Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 2909S ul. Zabrska w Paniówkach” 
Kwota dofinansowania: 925 000 zł
Całkowita wartość inwestycji:  1 850 000 zł
 
Nabór wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021 został ogłoszono 10 lipca 2020 roku, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego lista zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 21 kwietnia 2021 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Dofinansowanie zadania wynosi 50% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji
Inwestycja realizowana będzie realizowana od maja 2021 – października 2021
 
Wartość inwestycji
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 1 850 000 zł
 
Cel projektu:
Podstawowym celem zadania jest remont i przebudowa drogi powiatowej nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach, która skutkować będzie podniesieniem poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności pieszych jak również poprawę stanu technicznego nawierzchni.  Piesi  poruszający się w obszarze terenu zabudowanego będą mogli przemieszczać się po nowo wybudowanym oraz wyremontowanym chodniku. Ponadto w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa na drodze powiatowej zostanie wyznaczone przejście dla pieszych.
 
Zakres prac:
Przedmiotem wniosku jest remont odcinka drogi powiatowej Nr 2909S  na terenie sołectwa Paniówki  na odcinku o długości 1445 mb (bez ingerencji w obszar skrzyżowania). Celem jest podniesienie paramentów technicznych omawianej drogi powiatowej poprzez budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni oraz pobocza. 
 
Mapy poglądowe:

Mapa sytuacyjna Przebudowa i remont DP Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach 1

Mapa sytuacyjna Przebudowa i remont DP Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach 2
Czytaj więcej
Zwiń

Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy WielowieśDofinansowanie  ze Środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zadanie „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś”
Kwota dofinansowania: 2 100 000 zł
Całkowita wartość inwestycji:  4 200 000 zł
 
Nabór wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021 został ogłoszony 10 lipca 2020, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego lista zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 21 kwietnia 2021 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Dofinansowanie zadania wynosi 50% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji
Inwestycja realizowana będzie realizowana od września 2021 do października 2022 roku
 
Wartość inwestycji
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 4 200 000 zł
 
Cel projektu:
Podstawowym celem zadania jest remont i przebudowa dróg powiatowych Nr 2901S ul Kościelna – odcinek 1,143 km oraz 2902S ul. Szkolna objęty robotami będzie odcinek 2,252 km. Na całej długości dróg będzie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego. Planowany jest również remont poboczy, które docelowo utwardzone będą destruktem lub kruszywem. Na odcinku drogi objętym przebudową pobocza zostaną umocnione kostką granitową. W ramach inwestycji przewidziano również budowę peronu przystankowego, budowę kanału technologicznego, remont skrzyżowania z drogą gminną jak budowę  bramy wjazdowej w postaci wysepki kanalizującej ruch na środku jedni mający na celu zmniejszenie prędkości pojazdów.   

Mapy poglądowe: 

Mapa pogladowa - przebudowa i remont DP 2901S i 2902S Wielowieś 1

Mapa poglądowa - przebudowa i remont DP 2901S i 2902S Wielowieś 2

Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Fundusz Dróg Samorządowych

Informacja dotycząca prowadzonych zadań


 1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” – długość 2673 mb. Na dzień 26.11.2020 r. zwołano termin komisyjnego odbioru prac w terenie. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania: 4 434 382,31 zł.      
  2)     W roku bieżącym na podstawie podpisanych umów zrealizowane zostaną jeszcze następujące zadania: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925 S Leboszowice – Smolnica”
  – dwa odcinki – długość 450 mb i 430 mb. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
  Wartość zadania: 326 485,87 zł


  „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909 S ul. Dworcowa w Chudowie” – odcinek długości 230 mb. Termin realizacji: 17.12.2020 r.
  Wartość zadania: 118 459,46 zł
  3) W trakcie realizacji  znajdują się też dwa zadani, na które uzyskano dofinansowanie
  z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) tj.:
   
  a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA S.A. z/s ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 21.08.2020r.  
   
  W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym  zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720 m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 (bez wchodzenia w pas drogowy ww. dróg) polegająca na budowie chodnika, drogi  rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, a także wykonaniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej (warstwy ścieralnej) oraz skorygowaniu geometrii na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. 
   
  Przedmiotowe zadanie  w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz część zleconą i finansowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
  W chwili obecnej realizowane są roboty wod. – kan w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez PWiK.  Zgodnie z zapisami Umowy zakończenie w/w robót budowlanych na  sieci powinno nastąpić do dnia 31.12.2020 r.
  Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.
   
  Planowana wartość zadania Nr 1 wynosi ok. 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 687 022,93 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest również przy pomocy finansowej Gminy Pyskowice. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania wynosi:  400 000,00 zł.  
  b) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982 S ul. Szpitalna  w Knurowie”. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo – Budowlana „FIL-BUD” Zbigniew Ziarkowski z/s 40-572 Katowice, ul. Załęska 37/38. Umowa z Wykonawcą  zawarta została w dniu 31.07.2020 r.
   
  W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym  zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS, obejmuje  rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej, dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie”. 
  Przedmiotowe zadanie w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach  oraz część zleconą i finansowaną przez Gminę Knurów.  
   
  Najważniejszym elementem przebudowy układu komunikacyjnego dla zadania nr 1 będzie rondo, które  powstanie na  skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów. W ramach zadania powstanie również ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego, powstaną nowe oraz przebudowane zostaną  istniejące chodniki, a także przebudowane zostaną zjazdy publiczne oraz indywidualne. 
   
  W ramach Zadania Nr 2 projektuje się przebudowę kanału deszczowego w ul. Szpitalnej od istniejącej studni D34 na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Ułanów do punktu przełączenia istniejącego kanału deszczowego w studni D38, na wysokości budynku przy ul. Szpitalnej nr 30, wraz z przełączeniem istniejącego dopływu (od studni D34 do studni D34.2).
   
  W chwili obecnej realizowane są roboty kanalizacyjne w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez Urząd Miejski w Knurowi .  Zakończenie w/w robót budowlanych na kanalizacji  powinno nastąpić najpóźniej w styczniu roku 2021. 
  Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi powiatowej wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.
   
  Planowana wartość robót drogowych wynosi ok. 3 458 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 1 558 000,00 zł. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł. Planowany udział Powiatu w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł.

      
Czytaj więcej
Zwiń

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”
 
<Mapka z orientacją>
 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
 
Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.
 
 
Planowana  wartość  inwestycji  zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  wynosi
1 610 186,00 zł
 
Cel projektu
 
Podstawowym celem zadania jest bezpieczne poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S w Pyskowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 901 (bez wejścia w pas drogowy drogi krajowej i wojewódzkiej).
 
 
Harmonogram i zakres prac
Zakres prac:
 1.  budowa ciągu pieszo- rowerowego po stronie zachodniej ul. Powstańców Śląskich ciąg pieszo-rowerowy prowadzony będzie od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków nastąpi segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem, ruch rowerowy ścieżką. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona będzie do drogi gruntowej, która prowadzi na ogródki działkowe,
 2. skorygowanie geometrii skrzyżowania ul. Gen Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich,
 3. remont nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej oraz wbudowanie nowej warstwy z betonu asfaltowego.
 
 Planowane efekty
 
 • Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi oraz obsługi komunikacyjnej w rejonie skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi. 
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego, a także przejścia dla pieszych z azylem.
 • Uspokojenie ruchu w rejonie dojazdu do skrzyżowań – wydzielenie pasów do relacji skrętnych.
 • Ułatwienie dotarcia do obiektów usługowych i handlowych znajdujących się przy przedmiotowej drodze oraz na obszarze całego miasta. Bezpieczniejsza droga dla uczniów dojeżdżających do pobliskiego gimnazjum, szkoły podstawowej  oraz Zespołu Szkół  w Pyskowicach.
 
Procedura przetargowa
 
W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr  2985S  wraz  z  przebudową  sieci  wodociągowej  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Gliwic i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część powiatowa.
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część Spółki.
 
W dniu 16.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 12.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Eurovia Polska z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, na kwotę 2 632 200,01 zł. W dniu 21.08.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji w zakresie części powiatowej procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 19.06.2020 r. W dniu 29.06.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostało złożonych 5 oferty. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 29.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma SkyStone Sebastian Dziedzic ze Sosnowca na kwotę 38 400,00 zł. W dniu 07.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
 
 
Rozpoczęcie prac – zdjęcia „przed” 


Realizacja 
Zakończenie inwestycji 

Czytaj więcej
Zwiń

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie


„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”
 
<Mapa z orientacją>
 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.
 
 
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 6 178 727,00 zł
 
Cel projektu
 
Projekt ma na celu poprawę warunków technicznych i użytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
Harmonogram i zakres prac
 
Zakresem robót budowlanych objęta jest droga powiatowa nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie o długości 594 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ułanów a skrzyżowaniem z ul. Stefana Batorego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  skrzyżowanie ul. Szpitalnej z  ul. Kosmonautów.
 
W ramach zadania powstaną następujące elementy układu komunikacyjnego:
 
 1. małe rondo jednopasowe na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów,
 2. ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,
 3. przebudowa istniejących chodników, schodów terenowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
 4. remont na całej szerokości odcinka ul. Szpitalnej w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych na jezdni umożliwiających prawidłowe odwodnienie,
 5. parking dla samochodów osobowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (w części północno-wschodniej),
 6. zatoki postojowe wzdłuż jezdni ul. Szpitalnej.
 
Planowane efekty
Poprawa poziomu bezpieczeństwa:
przebudowa skrzyżowania na rondo, 
remont nawierzchni drogi,
utworzenie  ciągu pieszo – rowerowego.
 
Poprawa użyteczności:
przebudowa zlokalizowanego poza pasem drogowym parkingu, który zalicza się do robót niekwalifikowanych i finansowany będzie ze środków własnych Powiatu i Partnera zadania – Gminy Knurów. Zadanie też jest powiązane z realizowanym obecnie zadaniem pn. Wsparcie mobilności miejskiej w Knurowie poprzez budowę Centrum Przesiadkowo w Knurowie przy ul. Szpitalnej – Przystanek (FOCH), której inwestorem jest Gmina Knurów. Zachowane zostaną parametry chodników i drogi dla rowerów przez co  obie inwestycję będą stanowiły spójną całość.
 
Poprawa parametrów technicznych będzie miała wpływ na łatwiejszy dostęp do istniejących i nowotworzonych miejsc pracy na terenie gminy, a także do pobliskich placówek oświatowych i zapewni uczniom bezpieczniejsze dotarcie do szkoły.
 
Procedura przetargowa
 
W dniu 16.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej”. Należy zaznaczyć, iż inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Knurów i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” - część powiatowa
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Gminy Knurów obejmuje realizację zadania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie” - część gminna.
 
W dniu 03.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 23.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Fil – Bud z Katowic, na kwotę 3 779 953,92 zł. W dniu 31.07.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 26.06.2020 r. W dniu 06.07.2020 r. Wpłynęły 3 oferty ale tylko jedna oferta została prawidłowo złożona. Jednak jej kwota znacznie przekraczał kwotę planowaną na realizację zadania. Dlatego w dniu 08.07.2020 r. przetarg został unieważniony. Natomiast  w dniu 09.07.2020 r. ponownie go ogłoszono. W dniu 17.07.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostały złożone 4 oferty. Ostatecznie w dniu 04.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Exact Project Mirosław Musiałek ze Stanicy na kwotę 74 415,00 zł. W dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
Rozpoczęcie prac – zdjęcia „przed” 


Realizacja 
Zakończenie inwestycji 

Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego

 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
 
Dofinansowanie: 99 645,75 zł
 
Termin realizacji:  17.02.2020 – 31.12.2020
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności
i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 
Zadania realizowane w ramach programu: pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.) oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego.
 
Grupy docelowe: program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych,  posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
 
Efekty: polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Czytaj więcej
Zwiń

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021


Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego
 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
 
Dofinansowanie: 165 240,00 zł
 
Termin realizacji:  20.05.2021 – 31.12.2021
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.
 
Zadania realizowane w ramach programu: pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce, dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, pomoc w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwieniu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, wystawy itp.) oraz wykonywaniu czynności dnia codziennego.
 
Grupy docelowe: program adresowany jest dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. 

 
Efekty: polepszenie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Dofinansowanie z budżetu państwa

Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na podstawie przepisów art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 -  grudzień 2020r.
Wartość zadania:  1 625 000
Wartość dofinansowania: 1 300 000
Celem projektu jest:
Polepszenie jakości diagnostyki oraz ochrona życia pacjentów Szpitala w Pyskowicach, jak również dostosowanie szpitala w tym zakresie do obowiązujących przepisów.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego, który poprawi funkcjonowanie szpitala i prowadzoną przez niego opiekę medyczną, czyli:
 • aparatu RTG z osprzętem – 1 szt.
 • laparoskopu z osprzętem – 1 szt.
 • diatermii chirurgicznej mono i biopolarnej z osprzętem – 1 szt.
 • specjalistycznych łóżek szpitalnych - 12 szt.
 • aparatu USG – 1 szt.
 • defibrylatorów – 4 szt.


Czytaj więcej
Zwiń

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
 
Zadanie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna jest finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.
Okres realizacji zadania: styczeń 2021 - grudzień 2021r.
Wartość zadania: 330 000 zł
Wartość dofinansowania: 330 000 zł
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie
Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie
 
Zadanie dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie przepisów art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 
Okres realizacji zadania: wrzesień  -  grudzień 2021 r.
Wartość zadania:  3 000 000
Wartość dofinansowania: 2 400 000

Celem projektu jest:
Polepszenie jakości usług medycznych świadczonych na trakcie porodowym Szpitala w Knurowie.
Przedmiotem projektu kompleksowa modernizacja Traktu Porodowego Szpitala w Knurowie polegająca na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych podnoszących standard świadczonych usług oraz dostosowujących Trakt do obowiązujących przepisów, jak również zakup urządzeń medycznych na potrzeby Traktu. W ramach zadania zakupiony zostaną następujące urządzenia:
 • Lampa operacyjna bezcieniowa dwuczaszowa 2 x 160 000 lux, sufitowa – szt. 1
 • Sufitowa kolumna anestezjologiczna – szt. 1
 • Myjnia – dezynfektor do kaczek i basenów – szt. 1
 • Lampa zabiegowa – szt. 2
 • Wanna porodowa – szt. 1
 • Łóżko do intensywnej terapii – szt. 1
 • Kardiomonitor przenośny – szt. 2
 • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa zestaw 6 pomp– kpl. 2
 • Defibrylator – szt. 1
 • Stół operacyjny – szt. 1
 • Zestaw do elektrochirurgii z przystawką argonową – kpl. 1
 • Inkubator zamknięty dla noworodków – szt. 1
 • Stanowisko do monitorowania i resuscytacji noworodka – szt. 1
 • KTG – szt. 1
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

FRKF

Budowa ogólnodostępnej lekkoatletycznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1 Maja 21

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018 r.
Wartość projektu: 1 961 821,02 zł (w tym wartość dofinansowania z FRKF: 400 000,00 zł)
Realizatorzy projektu: Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
 
Celem projektu była budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej polegająca na:
- budowie prostej bieżni 100m o nawierzchni EPDM,
- budowie bieżni okrężnej 4-torowej 200m,
- budowie skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- budowie rzutni do pchnięcia kulą,
- budowie oświetlenia bieżni, skoczni i rzutni,
- budowa odwodnienia liniowego wraz z drenażem i podłączeniem do zbiornika retencyjnego,
- przebudowie fragmentu ogrodzenia kolidującego z bieżnią,
- budowie chodników,
- instalacji elementów małej architektury,
- zagospodarowaniu terenu,
- budowie boiska treningowego ze sztucznej nawierzchni trawiastej.

 
Czytaj więcej
Zwiń

PFRON

Montaż windy zewnętrznej w ZSS w Knurowie

Projekt realizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 2019 - 2020 r.
Wartość projektu: 426 124,46 zł (w tym wartość dofinansowania z PFRON: 65 211,08 zł)
Realizatorzy projektu: Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie
 
Celem projektu było zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. Cel ten został osiągnięty poprzez budowę dźwigu zewnętrznego, osobowego, przystosowanego do przewozu osób
z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyniła się do zapewnienia bezproblemowego dostępu na wszystkich kondygnacji osobom z dysfunkcją ruchu i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Czytaj więcej
Zwiń

Pilotażowy Program ,,Aktywny Samorząd"Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
 
Dofinansowanie: 713.102,70 zł
Całkowita wartość zadania: 713.102,70 zł

Termin realizacji: 01.04.2021 – 31.03.2022
 
Cel programu: Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 
Zadania realizowane w ramach programu:
Wsparcie w formie dofinansowania w ramach modułów.
Moduł I – utrzymanie zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier
w poruszaniu się oraz barier transportowych:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej;
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktorskimi
 
Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej.
 
Efekty: zmniejszenie barier społecznych i zawodowych.
Czytaj więcej
Zwiń

Program ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł IIIDofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”-
Moduł III

 
Dofinansowanie: 428 450,00 zł
 
Termin realizacji: 19.05.2020 – 31.01.2021
 
Cel programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym, w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, które na skutek epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020r. Warunkiem jest brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
 
Zadania realizowane w ramach programu: wypłata świadczenia w kwocie 500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, świadczenie wypłacone do maksymalnie 5 miesięcy.
 
Grupy docelowe: Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
 1. Uczestnikami terapii zajęciowej;
 2. Uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. Podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. Podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. Uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno–wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno–wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
 8. Pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
 9. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych (OREW);
 10. Pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (ORW)
 
 
Efekty: możliwość zapewnienia opieki w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym.
 

Czytaj więcej
Zwiń

Program wyrównywania różnic między regionami III

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Dofinansowanie: 266 552,82 zł
Całkowita wartość zadania: 481 829,88 zł

Termin realizacji: 13.07.2021 – 31.12.2021

Cel programu: Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej
i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Zadania realizowane w ramach programu:
W Powiecie Gliwickim program jest realizowany w dwóch obszarach:
Obszar D – likwidacja barier transportowych
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Grupy docelowe: Program ten jest skierowany do samorządów i organizacji pozarządowych.
      Adresatami Pomocy dla obszaru D -  mogą być:
a)    placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b)    jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c)    gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Adresatami pomocy dla obszaru F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Efekty: Zmniejszenie barier transportowych które napotykają osoby niepełnosprawne poprzez zakup 3 mikrobusów 9-cio osobowych przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz  modernizacja istniejącej infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

WFOŚiGW

Zielona Planeta w Pyskowicach


Zielona Planeta - utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Projekt realizowany w ramach konkursu „Zielona pracownia’2019” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 - 30.10.2019 r.
Wartość projektu: 39 994,00 zł (w tym wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 30 000,00 zł)
Realizator projektu: Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

Celem projektu było utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych. W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie pracowni: pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie meblowe oraz wykonano prace budowlano-adaptacyjne.
Czytaj więcej
Zwiń

EKObajtle na trasach Powiatu Gliwickiego


Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Okres realizacji projektu: 19.09.2017 - 29.12.2017 r.
Wartość projektu: 26 199,00 zł (w tym wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 14 176,00 zł)
Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat walorów ekologiczno-przyrodniczo-geologicznych, ukazanie geologicznego piękna i bogactwa przyrody powiatu gliwickiego oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez opracowanie i wykonanie 1000 szt. zestawów edukacyjnych (przewodnik po powiecie gliwickim, kolorowanka, kredki, karty do gry w Czarnego Piotrusia) oraz nieodpłatne systematyczne przekazywanie ich mieszkańcom powiatu gliwickiego.
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Inne środki

Budowa placu zabawa dla osób z niepełnosprawności

 
Budowa placu zabawa dla osób z niepełnosprawnością na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji JSW

Okres realizacji projektu: 2020 r.
Wartość projektu: 130 663,87 zł (w tym wartość dofinansowania z Fundacji JSW: 49 842,00 zł)
Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Gliwicach
 
Celem projektu było stworzenie placu zabaw dla osób z niepełnosprawnością. Plac zabaw składa się
z dużego zestawu zabawowego, huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
oraz z elementów małej architektury (altanki z zadaszeniem ławek i koszy na śmieci).

 
Czytaj więcej
Zwiń

II Karczma Barbórkowa Powiatu Gliwickiego

II Karczma Barbórkowa Powiatu Gliwickiego i towarzysząca jej wizyta gości z powiatów partnerskich

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji JSW

Okres realizacji projektu: 10-30.11.2019 r.
Wartość projektu: 12 688,00 zł (w tym wartość dofinansowania z Fundacji JSW: 10 000,00 zł)
Realizator projektu: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Celem projektu była organizacja II Karczmy Barbórkowej Powiatu Gliwickiego, w której udział wzięli goście z powiatów partnerskich: Puckiego oraz Calw i Mittelsachsen z Niemiec oraz zaproszeni goście. Organizacja wydarzenia miała znaczący wpływ na integrację międzynarodową oraz lokalną. Udało się pokazać piękne górnicze tradycje szerszemu gronu odbiorców, co poszerzyło ich wiedzę
i spowodowało zainteresowanie śląskim regionalizmem.
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń
Facebook