Dofinansowanie ze środków krajowych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


 
Powiat Gliwicki otrzymał 4 796 625,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - RFIL). Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie całości lub części wydatków inwestycyjnych w ramach zadań realizowanych w latach 2020 – 2022.
W ramach tej puli środków w 2020 r. dofinansowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:
Lp. Nazwa zadania Wartość zadania ogółem [PLN] Wartość zadania sfinansowana ze środków RFIL [PLN]
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów - Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, powiat gliwicki 4 504 615,91 427 055,19
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2913S w Paczynie- etap VI 515 122,88 254 557,00
3. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie wraz z montażem urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa pieszych  136 836,27 51 098,00
4. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych 90 067,56 45 033,78
5. Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach 697 101,60 130 544,93
6. Modernizacja Izby Przyjęć wraz z wykonaniem podjazdu dla karetek pogotowia na potrzeby Szpitala w Knurowie 50 430,00 50 430,00
7. Modernizacja Pracowni Endoskopii w Szpitalu w Knurowie 900 273,37 803 232,00
8. Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie 34 440,00 34 440,00
9. Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach 1 551 753,73 310 350,75
10. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. 401 069,17 72 000,00
11. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Knurowie Sp. z o. o. 407 396,00 68 000,00
12. Modernizacja bloku operacyjnego wraz z traktem porodowym na potrzeby Szpitala w Pyskowicach 1 030 000,00 1012897,04
RAZEM 2020 R. 10 319 106,49 3 259 638,69
 
Pozostałe z 2020 r. środki z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną w 2021 r. przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej na potrzeby Szpitala w Knurowie”
 
Powiat Gliwicki otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w ramach naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (termin składania wniosków do 30 września 2020 r.):
1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów
2. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach

 
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów
 
W ramach zadania zostanie przebudowana droga 2910S na dł. ok. 2930 m od skrzyżowania z ul. Dwór (Chudów) do skrzyżowania z DW 921 w Przyszowicach, w tym:
 1. przebudowa skrzyżowań
 2. budowa ciągu pieszo-rowerowego/rowerowego
 3. uporządkowanie systemu odwodnienia
 4. przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych
 5. prace na moście i przepustach
 6. zabudowa wysp spowalniających na wjazdach w teren zabudowany.
W ramach zadania zostanie też opracowana dokumentacja.
Szacowany koszt zadania: 19 638 250 zł
Wartość przyznanych środków RFIL: 10 000 000 zł.
Okres realizacji: październik 2019 – grudzień 2022

 
Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyskowicach
 
Zadanie zakłada uruchomienie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w budynku starego szpitala (dostosowanie pomieszczeń administracji na potrzeby ZOL-u z jednoczesnym przeniesieniem administracji na poddasze).
Celem zadania jest poprawa opieki na starzejącym się społeczeństwem i dostępu do opieki zdrowotnej, ograniczenie kosztów funkcjonowania oddziału wewnętrznego.
Szacowany koszt zadania: 2 500 590,00 zł
Wartość przyznanych środków RFIL: 2 500 590,00 zł.
Okres realizacji: styczeń 2021 – grudzień 2022

 
 
Czytaj więcej
Zwiń

Fundusz Dróg Samorządowych

Informacja dotycząca prowadzonych zadań


 1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” – długość 2673 mb. Na dzień 26.11.2020 r. zwołano termin komisyjnego odbioru prac w terenie. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania: 4 434 382,31 zł.      
  2)     W roku bieżącym na podstawie podpisanych umów zrealizowane zostaną jeszcze następujące zadania: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925 S Leboszowice – Smolnica”
  – dwa odcinki – długość 450 mb i 430 mb. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
  Wartość zadania: 326 485,87 zł


  „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909 S ul. Dworcowa w Chudowie” – odcinek długości 230 mb. Termin realizacji: 17.12.2020 r.
  Wartość zadania: 118 459,46 zł
  3) W trakcie realizacji  znajdują się też dwa zadani, na które uzyskano dofinansowanie
  z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) tj.:
   
  a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA S.A. z/s ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 21.08.2020r.  
   
  W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym  zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720 m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 (bez wchodzenia w pas drogowy ww. dróg) polegająca na budowie chodnika, drogi  rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, a także wykonaniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej (warstwy ścieralnej) oraz skorygowaniu geometrii na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. 
   
  Przedmiotowe zadanie  w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz część zleconą i finansowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
  W chwili obecnej realizowane są roboty wod. – kan w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez PWiK.  Zgodnie z zapisami Umowy zakończenie w/w robót budowlanych na  sieci powinno nastąpić do dnia 31.12.2020 r.
  Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.
   
  Planowana wartość zadania Nr 1 wynosi ok. 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 687 022,93 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest również przy pomocy finansowej Gminy Pyskowice. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania wynosi:  400 000,00 zł.  
  b) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982 S ul. Szpitalna  w Knurowie”. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo – Budowlana „FIL-BUD” Zbigniew Ziarkowski z/s 40-572 Katowice, ul. Załęska 37/38. Umowa z Wykonawcą  zawarta została w dniu 31.07.2020 r.
   
  W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym  zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS, obejmuje  rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej, dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie”. 
  Przedmiotowe zadanie w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach  oraz część zleconą i finansowaną przez Gminę Knurów.  
   
  Najważniejszym elementem przebudowy układu komunikacyjnego dla zadania nr 1 będzie rondo, które  powstanie na  skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów. W ramach zadania powstanie również ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego, powstaną nowe oraz przebudowane zostaną  istniejące chodniki, a także przebudowane zostaną zjazdy publiczne oraz indywidualne. 
   
  W ramach Zadania Nr 2 projektuje się przebudowę kanału deszczowego w ul. Szpitalnej od istniejącej studni D34 na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Ułanów do punktu przełączenia istniejącego kanału deszczowego w studni D38, na wysokości budynku przy ul. Szpitalnej nr 30, wraz z przełączeniem istniejącego dopływu (od studni D34 do studni D34.2).
   
  W chwili obecnej realizowane są roboty kanalizacyjne w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez Urząd Miejski w Knurowi .  Zakończenie w/w robót budowlanych na kanalizacji  powinno nastąpić najpóźniej w styczniu roku 2021. 
  Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi powiatowej wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.
   
  Planowana wartość robót drogowych wynosi ok. 3 458 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 1 558 000,00 zł. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł. Planowany udział Powiatu w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł.

      
Czytaj więcej
Zwiń

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”
 
<Mapka z orientacją>
 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
 
Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.
 
 
Planowana  wartość  inwestycji  zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  wynosi
1 610 186,00 zł
 
Cel projektu
 
Podstawowym celem zadania jest bezpieczne poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S w Pyskowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 901 (bez wejścia w pas drogowy drogi krajowej i wojewódzkiej).
 
 
Harmonogram i zakres prac
Zakres prac:
 1.  budowa ciągu pieszo- rowerowego po stronie zachodniej ul. Powstańców Śląskich ciąg pieszo-rowerowy prowadzony będzie od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków nastąpi segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem, ruch rowerowy ścieżką. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona będzie do drogi gruntowej, która prowadzi na ogródki działkowe,
 2. skorygowanie geometrii skrzyżowania ul. Gen Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich,
 3. remont nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej oraz wbudowanie nowej warstwy z betonu asfaltowego.
 
 Planowane efekty
 
 • Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi oraz obsługi komunikacyjnej w rejonie skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi. 
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego, a także przejścia dla pieszych z azylem.
 • Uspokojenie ruchu w rejonie dojazdu do skrzyżowań – wydzielenie pasów do relacji skrętnych.
 • Ułatwienie dotarcia do obiektów usługowych i handlowych znajdujących się przy przedmiotowej drodze oraz na obszarze całego miasta. Bezpieczniejsza droga dla uczniów dojeżdżających do pobliskiego gimnazjum, szkoły podstawowej  oraz Zespołu Szkół  w Pyskowicach.
 
Procedura przetargowa
 
W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr  2985S  wraz  z  przebudową  sieci  wodociągowej  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Gliwic i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część powiatowa.
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część Spółki.
 
W dniu 16.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 12.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Eurovia Polska z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, na kwotę 2 632 200,01 zł. W dniu 21.08.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji w zakresie części powiatowej procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 19.06.2020 r. W dniu 29.06.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostało złożonych 5 oferty. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 29.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma SkyStone Sebastian Dziedzic ze Sosnowca na kwotę 38 400,00 zł. W dniu 07.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
 
 
Rozpoczęcie prac – zdjęcia „przed” 


Realizacja 
Zakończenie inwestycji 

Czytaj więcej
Zwiń

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie


„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”
 
<Mapa z orientacją>
 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.
 
 
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 6 178 727,00 zł
 
Cel projektu
 
Projekt ma na celu poprawę warunków technicznych i użytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
Harmonogram i zakres prac
 
Zakresem robót budowlanych objęta jest droga powiatowa nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie o długości 594 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ułanów a skrzyżowaniem z ul. Stefana Batorego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  skrzyżowanie ul. Szpitalnej z  ul. Kosmonautów.
 
W ramach zadania powstaną następujące elementy układu komunikacyjnego:
 
 1. małe rondo jednopasowe na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów,
 2. ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,
 3. przebudowa istniejących chodników, schodów terenowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
 4. remont na całej szerokości odcinka ul. Szpitalnej w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych na jezdni umożliwiających prawidłowe odwodnienie,
 5. parking dla samochodów osobowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (w części północno-wschodniej),
 6. zatoki postojowe wzdłuż jezdni ul. Szpitalnej.
 
Planowane efekty
Poprawa poziomu bezpieczeństwa:
przebudowa skrzyżowania na rondo, 
remont nawierzchni drogi,
utworzenie  ciągu pieszo – rowerowego.
 
Poprawa użyteczności:
przebudowa zlokalizowanego poza pasem drogowym parkingu, który zalicza się do robót niekwalifikowanych i finansowany będzie ze środków własnych Powiatu i Partnera zadania – Gminy Knurów. Zadanie też jest powiązane z realizowanym obecnie zadaniem pn. Wsparcie mobilności miejskiej w Knurowie poprzez budowę Centrum Przesiadkowo w Knurowie przy ul. Szpitalnej – Przystanek (FOCH), której inwestorem jest Gmina Knurów. Zachowane zostaną parametry chodników i drogi dla rowerów przez co  obie inwestycję będą stanowiły spójną całość.
 
Poprawa parametrów technicznych będzie miała wpływ na łatwiejszy dostęp do istniejących i nowotworzonych miejsc pracy na terenie gminy, a także do pobliskich placówek oświatowych i zapewni uczniom bezpieczniejsze dotarcie do szkoły.
 
Procedura przetargowa
 
W dniu 16.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej”. Należy zaznaczyć, iż inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Knurów i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” - część powiatowa
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Gminy Knurów obejmuje realizację zadania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie” - część gminna.
 
W dniu 03.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 23.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Fil – Bud z Katowic, na kwotę 3 779 953,92 zł. W dniu 31.07.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 26.06.2020 r. W dniu 06.07.2020 r. Wpłynęły 3 oferty ale tylko jedna oferta została prawidłowo złożona. Jednak jej kwota znacznie przekraczał kwotę planowaną na realizację zadania. Dlatego w dniu 08.07.2020 r. przetarg został unieważniony. Natomiast  w dniu 09.07.2020 r. ponownie go ogłoszono. W dniu 17.07.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostały złożone 4 oferty. Ostatecznie w dniu 04.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Exact Project Mirosław Musiałek ze Stanicy na kwotę 74 415,00 zł. W dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
Rozpoczęcie prac – zdjęcia „przed” 


Realizacja 
Zakończenie inwestycji 

Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Dofinansowanie z budżetu państwa

Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach

Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na podstawie przepisów art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 -  grudzień 2020r.
Wartość zadania:  1 625 000
Wartość dofinansowania: 1 300 000
Celem projektu jest:
Polepszenie jakości diagnostyki oraz ochrona życia pacjentów Szpitala w Pyskowicach, jak również dostosowanie szpitala w tym zakresie do obowiązujących przepisów.
Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego, który poprawi funkcjonowanie szpitala i prowadzoną przez niego opiekę medyczną, czyli:
 • aparatu RTG z osprzętem – 1 szt.
 • laparoskopu z osprzętem – 1 szt.
 • diatermii chirurgicznej mono i biopolarnej z osprzętem – 1 szt.
 • specjalistycznych łóżek szpitalnych - 12 szt.
 • aparatu USG – 1 szt.
 • defibrylatorów – 4 szt.


Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

PFRON

Czytaj więcej
Zwiń

Inne środki

Czytaj więcej
Zwiń