Aktualności

Preferencje dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Preferencje dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mają od kilku lat zapewnioną pracę w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez tę spółkę. Z myślą o następnych rocznikach młodzieży zawarto kolejne porozumienie potwierdzające i rozszerzające te preferencje.

13 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a Powiatem Gliwickim, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Dotyczy ono odbywania praktyk przez uczniów oraz zatrudnienia absolwentów tej szkoły.

Porozumienie gwarantuje zatrudnienie 60 uczniom rozpoczynającym kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w branżowej szkole I stopnia w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz, a także w technikum w zawodzie  technik górnictwa podziemnego. Ponadto JSW – w zależności od potrzeb kadrowych – zobowiązało się zatrudnić po ukończeniu szkoły absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

Jak zapewnił podczas spotkania Artur Wojtków, zastępca prezesa Zarządu JSW, spółka utrzyma także w przyszłym roku szkolnym obecnie obowiązujące zasady wypłacania stypendiów uczniom przygotowującym się do pracy w jej kopalniach.

– To pierwsza szkoła, z którą podpisujemy takie porozumienie już na przyszły rok szkolny. Gratuluję troski, z jaką powiat myśli o uczniach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – mówił Artur Wojtków. – Warto podkreślić, że absolwenci szkół, z którymi podpisujemy takie porozumienia, zatrudniani są bezpośrednio przez JSW, a nie przez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwa, jak inni starający się o pracę w naszych kopalniach. Zapewnia to uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie już na samym wstępie korzystniejsze warunki pracy.  

- Cieszę się, że absolwenci i uczniowie przygotowujący się do zawodu górnika mogą liczyć na gwarancje pewnej i stabilnej pracy w kopalniach JSW oraz na stypendia – podkreślił starosta Waldemar Dombek. - To cenne wsparcie dla młodych ludzi, zapewniające im dobry start zawodowy.

Powiat Gliwicki rozpoczął współpracę dotyczącą kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie z Jastrzębską Spółką Węglową Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. w zakresie praktycznej nauki zawodu w 2014 r. Przełomowym  rokiem dla kształcenia zawodowego w powiecie gliwickim na potrzeby branży górniczej był rok 2017, kiedy to prezes JSW S.A. Daniel Ozon i zastępca prezesa Artur Wojtków podpisali z naszym powiatem porozumienie w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych oraz zatrudniania w kopalniach podlegających Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2017/2018 w branżowej szkole I stopnia w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz (po zdaniu egzaminów zawodowych).

W  kwietniu 2018 r. (rok szkolny 2018/2019) nastąpił kolejny przełom we współpracy powiatu gliwickiego z  JSW S.A., mianowicie Zarząd JSW S.A. podjął decyzję o utworzeniu programu stypendialnego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, szkoły z ponad 70-letnią tradycją w kształceniu kadr na potrzeby branży górniczej. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie uzyskali możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium w kwocie 250 zł oraz na koniec roku szkolnego nagrody pieniężnej za wyniki w nauce w kwocie od 1500 zł do 800 zł.

- Dużą rolę w nawiązaniu tej współpracy odegrał ówczesny radny Rady Powiatu Gliwickiego, Krzysztof Leśniowski, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” – przypomina wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.   

Obecnie współpraca znów się poszerzyła – od roku szkolnego 2018/2019 JSW S.A. zorganizuje praktyczną naukę zawodu również dla uczniów technikum górnictwa podziemnego. W roku szkolnym 2017/2018 już 29 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie realizowało praktyczną naukę zawodu w kopalni Knurów-Szczygłowice należącej do JSW S.A.

- Chciałbym po raz kolejny na ręce pana prezesa złożyć serdeczne podziękowania, że to Powiat Gliwicki i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mają możliwość współpracy z JSW S.A., a współpraca ta owocuje obopólnymi korzyściami – mówił Adam Wojtowicz podczas spotkania w starostwie, zwracając się do Artura Wojtkowa. – Uczniowie i absolwenci otrzymują stypendia oraz gwarancje zatrudnienia, a spółka zyskuje dobrze przygotowanych pracowników.