Aktualności

Majowa sesja Rady Powiatu Gliwickiego

Majowa, XVIII sesja Rady Powiatu Gliwickiego odbyła się w czwartek, 28 maja  br. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Radni podjęli następujące uchwały w sprawach: udzielenia w 2020 r. pomocy finansowej gminom Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” (w konkursie udział biorą gminy, zgłaszając nowatorskie i oryginalne pomysły na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w swoich miastach i sołectwach); przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zakresu projektu „Utworzenie nowych pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie” (badanie ankietowe mieszkańców), wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowym najemcą, kolejnej umowy najmu lokalu na czas oznaczony do 3 lat, dotyczący zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Gliwickiego, położonej w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (przedłużenie umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie), zamiaru likwidacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców  Powiatu Gliwickiego korzystniejsze będzie powierzenie Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, którego organizatorem jest Gmina Toszek zadań w zakresie prowadzenia powiatowe] biblioteki publicznej); zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2020-2025, zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2020 rok (są to skutki finansowe poprzednich uchwał).
W celu realizacji ustawowego obowiązku, obrady Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a po zakończeniu obrad utrwalony zapis jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego.
Sesję można obejrzeć online: https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/19740446