Aktualności

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dla przedsiębiorców

Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu dla przedsiębiorców

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Drodzy Klienci, przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje możliwość dokonania czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2) ciągniki samochodowe;
3) pojazdy specjalne;
4) autobusy.
Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/res/serwisy/pliki/20054285?version=1.0 – przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki podawczej;
- dowód rejestracyjny pojazdu;
- karta pojazdu, jeżeli była wydana;
- tablice rejestracyjne;
- dokument tożsamości.

Opłaty:
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu:
1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

Sposób załatwienia sprawy
W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Gliwicach wniosek można złożyć:
- za pośrednictwem platformy e PUAP – link poniżej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
- korzystając ze skrzynki podawczej przy wejściu do budynku Starostwa.

Kontakt telefoniczny: 32 331 55 99.