Aktualności

Edukacja dla rozwoju

Powiat Gliwicki otrzymał kolejne wsparcie z Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowany zostanie projekt „Edukacja dla rozwoju”, który będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Promocji w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zespołów szkół specjalnych w tych miastach. Będzie on kontynuacją znanego uczniom „Michała Anioła”. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, poprawa oferty edukacyjnej oraz zwiększenie jej atrakcyjności. Organizowane będą zajęcia wyrównawcze oraz dodatkowe, m.in. z języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych i przedsiębiorczości. Zajęcia pozalekcyjne zostaną wzbogacone o zajęcia laboratoryjne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne, wizyty studyjne, udział w spektaklach teatralnych, a także praktyczne formy doskonalenia znajomości języków obcych (zajęcia teatralne w języku angielskim, wyjścia na anglojęzyczne spektakle). Dla uczniów szkół specjalnych odbędą się zajęcia ogólnorozwojowe na basenie i kortach tenisowych, hipoterapia i kynoterapia. Projekt przewiduje rozwój oferty szkół dotyczącej poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Chodzi głównie o poszerzenie działalności szkolnych ośrodków kariery. Przewidziano także zakup pomocy dydaktycznych.
Czas trwania projektu zaplanowano na dwa lata - od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Zakłada się, że projektem zostanie objęta grupa ok. 700 uczniów. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 144 998 zł i zostanie w całości pokryty ze środków unijnych i budżetu państwa.